Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

 • Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti
 • Jednoduché a rýchle murovanie bez odpadu
 • Rovnaké technické vlastnosti vo všetkých smeroch
 

Výrobok

Tvárnice z autoklávovaného pó-robetónu kategórie I.

Norma/predpis

EN 771-4 Špeciᴀkácia murova-cích prvkov.

Použitie

Nosné a nenosné obvodové a vnú-torné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

Profilovanie

S dvojitým perom, drážkou (PD)a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL).

Rozmerová tolerancia

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Spracovanie

Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Malta

Ytong lepiaca malta
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.
Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 900 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
 
 • Základné údaje

  Základné údaje - tvárnice Standard

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  š x v x d
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PDK 375 375 × 249 × 599 3,75 3,57 0,267 48 REI 180 3,8 1,50 24
  PDK 300 300 × 249 × 599 3,00 2,86 0,330 46 REI 180 3,0 1,55 30

  Základné údaje - tvárnice Univerzal

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  š x v x d
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PDK 375 375 × 249 × 599 3,41 3,23 0,294 48 REI 180 3,8 1,50 24
  PDK 300 300 × 249 × 599 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 3,0 1,55 30
  PD 250 250 × 249 × 599 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,5 1,85 36

  Základné údaje - tvárnice Statik

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  š x v x d
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PD 375 375 × 249 × 499 2,68 2,55 0,368 48 REI 180 3,8 1,60 24
  PD 300 300 × 249 × 499 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 3,0 1,60 30
  PD 250 250 × 249 × 599 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,5 1,85 36
  HL 200 200 × 249 × 599 1,43 1,36 0,654 43 REI 180 2,8 1,60 42

  Základné údaje - tvárnice Statik Plus

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  š x v x d
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  HL 375 375 × 249 × 399 2,21 2,09 0,442 49 REI 180 5,6 1,65 36
  HL 300 300 × 249 × 499 1,76 1,68 0,541 48 REI 180 4,5 1,65 30
  HL 250 250 × 249 × 499 1,47 1,40 0,637 47 REI 180 3,8 1,90 36

  *) Stanovené na základe skúšok..
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny. Hodnota UU stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice pre obvodové a nosné steny

      Standard Univerzal Statik Statik Plus
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-400 P3-450 P4-550 P6-650
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 400 450 550 650
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,7 3,5 5,0 6,5
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,100 0,110 0,140 0,170
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,105 0,116 0,147 0,179
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3 0,3 0,3
  vlastnosti muriva:
  Charakteristická hodnota tiaže muriva [kN/m3] 5,0 5,7 6,6 7,8
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk [N/mm2] 1,50** 2,32 3,14 3,93

  *) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) pri použití malty pre tenké špáry, K = 0,80.
  **) Stanovené na základe skúšok.


 • Rez domom s vonkajším tepelnoizolačným kompozitným systémom (ETICS)

  Rez domom s vonkajším tepelnoizolačným kompozitným systémom (ETICS)

 • Príklad riešenia zvislých stien objektu

  Príklad riešenia zvislých stien objektu

 • Pohľad na výmurovku skeletu - použite murivových spojok

  Pohľad na výmurovku skeletu - použite murivových spojok

 • Dokumenty na stiahnutie