Presné tvárnice pre nenosné steny

 • Jednoduché murovanie bez odpadu
 • Vysoká presnosť murovaných stien
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Ekologická nezávadnosť
 

Výrobok

Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

Použitie

Tvárnice hrúbky 50 mm a 75 mm: obmurovky, prímurovky, interiérové prvky. Tvárnice hrúbky 75 mm je možné po statickom posúdení použiť na priečky malých rozmerov (WC, kúpelňa), ktoré nie sú zaťažené vodorovnými silami a oslabené inštalačnými drážkami. Tvárnice hrúbky 100 mm a viac sapoužívajú na nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky, interiérové prvky.

Profilovanie

Hladké (HL)

Rozmerové tolerancie

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Spracovanie

Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu).
Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.


Malta

Ytong lepiaca malta

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice pro nenosné steny

      Klasik Pre obmurovky
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P4-550
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 550
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 5,0
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,140
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,147
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] - 0,20 - 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3
  vlastnosti muriva:
  Charakteristická hodnota tiaže muriva [kN/m3] 6,0 -
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk [N/mm2] 1,92 -

  *) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.


 • Základné údaje

  Základné údaje - tvárnice Klasik pro nenosné steny

  hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  š x v x d
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  250 250 × 249 × 599 1,92 1,82 0,503 47 REI 180 3,8 1,85 36
  200 200 × 249 × 599 1,54 1,46 0,613 43 EI 180 2,8 2,00 42
  150 150 × 249 × 599 1,15 1,09 0,794 41 EI 180 2,1 3,20 60
  125 125 × 249 × 599 0,96 0,91 0,926 39 EI 180 1,8 4,00 72
  100 100 × 249 × 599 0,77 0,73 1,111 37 EI 120 1,4 5,50 90
  75 75 × 249 × 599 0,58 0,55 1,389 34 EI 120 1,1 8,00 120

  Základné údaje - tvárnice pre obmurovky

  50 50 × 249 × 599 0,36 0,34 - 32 EI 30 0,7 8,00 156

  Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Detaily pripojenia priečky k nosnej konštrukcii

  Detaily pripojenia priečky k nosnej konštrukcii

 • Pružné ukončenie nenosnej steny Ytong pod stropnou konstrukciou

  Pružné ukončenie nenosnej steny Ytong pod stropnou konstrukciou

 • Kotvenie nenosnej steny

  Kotvenie nenosnej steny

 • Použitie nenosného prekladu pre dvere s púzdrom

  Použitie nenosného prekladu pre dvere s púzdrom

 • Dokumenty na stiahnutie