Pilierové tvárnice s otvorom

 • Rychlé a jednoduché piliere bez debnenia
 • Instalačné prieduchy bez sekania
 • Kompatibilné s tvárnicami Ytong
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

Výrobok

Tvárnica z autoklávovaného porobetónu kategórie I

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov

Použitie

Skryté debnenia nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, prieduchy na inštalačné šachty.

Profilovanie

Hladké (HL)

Rozmerové tolerancie

Dĺžka / šírka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Spracovanie

Presne murovanie na tenké mal-tové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislústenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Malta

Ytong lepiaca malta
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - pilierová tvárnica a murivo

  značka pórobetónu: jednotka P2-500
  Pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1) [N/mm2] 2,8
  Objemová hmotnosť murovacích prvkov v suchom stave max. [kg/m3] 500
  Súčiniteľ tepelnej vodivosti (P ​​= 50%) λ10,DRY [W/mK] 0,130
  Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λU [W/m.K] 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ - 5/10
  Merná tepelná kapacita c [kJ/kg.K] 1,0
  Vlhkostné pretvorenie, súč. zmrštenia ε [mm/m] 0,2
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3
  Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva (ČSN EN 1991-1-1) [kN/m3] 6,0
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 [N/mm2] 1,92

  Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.


 • Základné údaje

  Základné údaje - pilierová tvárnica

  P2-500 rozmery
  tvárnic

  š x v x d
  priemer
  jadra
  D
  hr.
  muriva
  tepelný odpor


  RDRY
  tepelný odpor


  RU
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  laboratórna
  Rw
  požiarna
  odolnosť

  spotreba
  malty
  na 1 m² muriva
  smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na
  paletě
  typ [mm] [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PIL 250 250x249x599 150 250 1,92 1,83 47 REI 180 3,0 1,85 36
  PIL 300 300x249x599 200 300 2,31 2,20 48 REI 180 2,5 1,60 30

  Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.
  Platný sortiment a expedičné údaje viď aktuálny cenník.


  Základné údaje betónového jadra / piliera

  Betón C 25/30; výstuž B500B; krytie výstuže 25 mm
  tvárnice
  typ
  priemer
  jadra
  objem
  jadra
  výstuž
  max. cca
  spotreba betónu pre výšku 0,25 až 3,00 m...
  0,25 m 0,50 m 1,00 m 2,75 m 3,00 m
  [mm] [dm3/m] [kg/m] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3]
  PIL 250 150 17,66 7,0 4,42 8,83 17,66 48,57 52,98
  PIL 300 200 31,40 11,8 7,85 15,70 31,40 86,35 94,20

  Uvedené hodnoty sú orientačné.

 • Schéma vystuženia

  Schéma vystuženia

 • Pilierové tvárnice - nákres

  Pilierové tvárnice

 • Pracovný postup

  Väzba muriva a pilierových tvárnic s vloženou výstužou
  Väzba muriva a pilierových tvárnic s vloženou výstužou
  Maltovanie styčných plôch
  Maltovanie styčných plôch
  Vymurované a vybetónované dve vrstvy
  Vymurované a vybetónované
  dve vrstvy
 • Dokumenty na stiahnutie