Nosné preklady

 • Okamžitá únosnosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Vysoká presnosť
 • Obmedzenie mokrých procesov
 • Výborná požiarna odolnosť
 • Minimalizácia tepelných mostov
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
 

Výrobok

Pórobetónové prvky vystužené betonárskou výstužou.

Norma/predpis

EN 845-2 - Preklady.

Použitie

Preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách.

Profilovanie

Hladké

Rozmerové tolerancie

Dĺžka ± 3,0 mm, šírka ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm

Spracovanie

Je zakázané preklady skracovať a inak upravovať ich prierez. Sú určené k priamemu zabudovaniu. Pri montáži je dôležité dbať na správnu polohu zabudovaného prekladu. Potrebná menšia svetlosť otvoru sa dosiahne väčším uložením prekladu. Preklady sa ukladajú do maltového lôžka, minimálne uloženie pozrite tabuľku Základné údaje.

Malta

Ytong lepiaca malta

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.