Strop Ytong Klasik

Strop s vložkami Ytong+

Strop Ytong Klasik

Strop s vložkami Klasik

Strop Ytong Klasik
 • Vysoká únosnosť hotovej konštrukcie aj pri väčších rozpätiach
 • Variabilné umiestnenie priečok
 • Veľmi dobrý akustický útlm
 • Rýchla, jednoduchá a bezpečná montáž
 • Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu
 

Norma/predpis

Vložky: TO-13/0011
Nosníky: EN 1992-1-1a EN 15037-1
Betón: EN 206-1

Výrobok a použitie

Stropný a strešný systém Ytong je variabilná montovaná konštrukcia pre stropy a strechy, ktorá sa zhotovuje na stavbe zo ŽB nosníkov, pórobetónových vložiek, vystuženia a monolitickej zálievky. Pri systéme Klasik s nadbetonávkou z betónu C20/25 minimálnej hrúbky 50 mm. Konštrukcia po zmonolitnení tvorí železobetónový rebrový strop. Návrh nosníkov, triedu betónu, spôsob vystuženia a hrúbku nadbetonávky záväzne určuje individuálny statický výpočet. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.
Montáž prebieha tradičným postupom:
1. uloženie nosníkov,
2. podopretie konštrukcie (prípadné nadvýšenie pozri tabuľku stropné nosníky),
3. položenie vložiek,
4. vystuženie
5. zmonolitnenie zálievkou a príp. nadbetonávkou

Nosníky

Stropné nosníky tvorí priehradová priestorová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu s rozmermi 120 × 40 mm.
Betón: min. C20/25
Výstuž: BSt. 500
Vystuženie: pozri tabuľku jednotlivých konštrukčných systémov
Štandardné osové rozostupy nosníkov: 680 mm
Dĺžky nosníkov: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,80 m výroba na objednávku.
Výška nosníkov: Pre hrúbky konštrukcie 250 mm sa používajú nosníky typu A vysoké 205 mm a pre konštrukcie hrúbky 200 mm sú ur-čené nosníky typu C výšky 175 mm.
Rozmerové tolerancie: Dĺžka -5,0; +20,0 mm, výška +3,0; -2,0 mm
Nosníky možno podľa potreby na stavbe dĺžkovo upravovať.
Uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, tak 150 mm

Vložky

Vložky sa vyrábajú v dvoch modeloch, Ytong Klasik so zvislými a Ytong+ so šikmými bočnými stenami.
Rozmery vložiek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm (vložka pre výstužné rebro)
Rozmerové tolerancie:
Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm,
výška ± 1,5 mm
Pre uloženie na nosníky majú vložky po stranách vyrezané ozuby šírky 20 mm a výšky 40 mm.Vložky možno podľa potreby na stavbe tvarovo upravovať.
Uloženie vložiek na nosnú konštrukciu: min. 20 mm
Pri strope Ytong Ekonom a streche Komfort je každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.Vložky možno použiť aj pre iné stropné systémy s výškou päty nosníkov 40 mm.

Vystuženie

Prídavné vystuženie stropných a strešných konštrukcií sa vykonáva podľa individuálneho návrhu statika a môže obsahovať prídavnú ťahovú výstuž nosníkov a šmykovú výstuž. Takto navrhnutá výstuž je nutnou súčasťou nosnej konštrukcie.Po individuálnom posúdení statikom, je možné zvýšiť nosnosť stropu aj vyššou nabetonávkou na 280 alebo 300 mm.

Zvuková izolácia stropu Ytong

a splnenie požiadavky krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti požadovanej normou STN 730532 je nutné zvoliť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu (vrátane podlahových vrstiev). Pre rodinné domy je bežne vyhovujúca skladba podlahy v zložení: oddeľujúca spenená kroková izolácia (napr. Mirelon) v hrúbke min. 10 mm, alebo minerálna vláknitá doska v hrúbke min. 30 mm. Obe s nadbetónovanou vyrovnávacou vrstvou 50 mm.Týmto spôsobom zaistíme L‘n,w = 61 dB (vážená stavebná normalizovaná hladina krokového hluku) a R‘w = 48 dB (vážená sta vebná nepriezvučnosť).
 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropné a střešné vložky

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P4-500
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 4,2
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3

 • Základné údaje

  Základné údaje - stropné a strešné vložky

  výrobok
   
  rozmery
  d × v × š
  počet
  kusov
  objem
  na palete
  obsah
  palety
  expedičná
  hmotnostť
  typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
  Ytong+ 250 599 × 250 × 249 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
  Ytong+ 200 599 × 200 × 249 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
  Ytong+ 100 599 × 100 × 125 96 1,0 0,719 -*** 5,1
  Ytong Klasik 200 599 × 200 × 249 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

  *) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
  **) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
  ***) Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Stavebno-fyzikálne vlastnosti stropných a strešných konštrukcií Ytong

  Stavebno-fyzikálne vlastnosti - strop Ytong Klasik

  hrúbka
  konštrukcie
  skladba
  konštrukcie
  průměrný tepelný odpor
  stropní konstrukce
  index stavební vzduchové
  neprůzvučnosti
  normalizovaná hladina
  kročejového hluku
  [mm] [mm] Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  250 200+50 0,80 52 (-1; -5) 84 (-13)

  Poznámka: Na splnenie požiadavky krokovej aj vzduchovej nepriezvučnosti požadované normou STN 730532 je nutné navrhnúť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu vrátane podlahových vrstiev.

 • Stropné a strešné vložky Ytong - rez

  Stropné a strešné vložky Ytong

 • Strop s vložkou Ytong+ - vzorové rezy a geometria prierezu stropu

  Rez rovnobežne s nosníkmi

  Rez rovnobežne s nosníkmi

  Rez kolmo na nosníky

  Rez kolmo na nosníky

  Geometria prierezu stropu

  Konštrukcia hrúbky 250 mm

  Geometria preierezu stropu

   

 • Strop s vložkou Ytong Klasik - vzorové rezy a geometria prierezu stropu

  Rez rovnobežne s nosníkmi

  Rez kolmo na nosníky

  Geometria prierezu stropu

  Konštrukcia hrúbky 250 mm

 • Stropné nosníky Ytong typu A

  Statické parametre - kompletná tabulka

  Stropné nosníky Ytong typu A pre konštrukciu hr. 250 mm

  typ rozmery
  d × š × mm
  svetlosť plocha spodnej
  výstuže
  hmotnosť nadvýšenie
  pre strop Ytong
  Klasik
    mm m ASC[mm2] kg mm
  Ytong 1,00/A 1 000 × 120 × 205 0,70 100,5 12,22 -
  Ytong 1,20/A 1 200 × 120 × 205 0,90 100,5 14,66 -
  Ytong 1,40/A 1 400 × 120 × 205 1,10 100,5 17,10 -
  Ytong 1,60/A 1 600 × 120 × 205 1,30 100,5 19,55 -
  Ytong 1,80/A 1 800 × 120 × 205 1,50 100,5 21,99 -
  Ytong 2,00/A 2 000 × 120 × 205 1,70 100,5 24,43 -
  Ytong 2,20/A 2 200 × 120 × 205 1,90 100,5 26,88 -
  Ytong 2,40/A 2 400 × 120 × 205 2,10 100,5 29,32 -
  Ytong 2,60/A 2 600 × 120 × 205 2,30 100,5 31,76 -
  Ytong 2,80/A 2 800 × 120 × 205 2,50 100,5 34,21 -
  Ytong 3,00/A 3 000 × 120 × 205 2,70 100,5 36,65 -
  Ytong 3,20/A 3 200 × 120 × 205 2,90 100,5 39,09 -
  Ytong 3,40/A 3 400 × 120 × 205 3,10 100,5 41,54 -
  Ytong 3,60/A 3 600 × 120 × 205 3,30 157,1 45,58 -
  Ytong 3,80/A 3 800 × 120 × 205 3,50 157,1 48,11 -
  Ytong 4,00/A 4 000 × 120 × 205 3,70 157,1 50,64 -
  Ytong 4,20/A 4 200 × 120 × 205 3,90 157,1 53,18 -
  Ytong 4,40/A 4 400 × 120 × 205 4,10 235,6 58,42 -
  Ytong 4,60/A 4 600 × 120 × 205 4,30 235,6 61,08 -
  Ytong 4,80/A 4 800 × 120 × 205 4,50 235,6 63,73 -
  Ytong 5,00/A 5 000 × 120 × 205 4,70 339,3 70,46 -
  Ytong 5,20/A 5 200 × 120 × 205 4,90 339,3 73,27 -
  Ytong 5,40/A 5 400 × 120 × 205 5,10 383,3 77,96 -
  Ytong 5,60/A 5 600 × 120 × 205 5,30 383,3 80,84 -
  Ytong 5,80/A 5 800 × 120 × 205 5,50 452,4 86,88 -
  Ytong 6,00/A 6 000 × 120 × 205 5,70 452,4 89,87 5
  Ytong 6,20/A 6 200 × 120 × 205 5,90 452,4 92,87 5
  Ytong 6,40/A 6 400 × 120 × 205 6,10 452,4 95,87 5
  Ytong 6,60/A 6 600 × 120 × 205 6,30 452,4 98,86 10
  Ytong 6,80/A 6 800 × 120 × 205* 6,50 452,4 101,86 10
  Ytong 7,00/A 7 000 × 120 × 205* 6,70 452,4 104,85 15
  Ytong 7,20/A 7 200 × 120 × 205* 6,90 452,4 107,85 15
  2 × Ytong 6,80/A 6 800 × 120 × 205** 6,50 2 × 452,4 = 904,8 101,86 5
  2 × Ytong 7,00/A 7 000 × 120 × 205** 6,70 2 × 452,4 = 904,8 104,85 5
  2 × Ytong 7,20/A 7 200 × 120 × 205** 6,90 2 × 452,4 = 904,8 107,85 10
  2 × Ytong 7,40/A 7 400 × 120 × 205** 7,10 2 × 452,4 = 904,8 110,84 15
  2 × Ytong 7,60/A 7 600 × 120 × 205** 7,30 2 × 452,4 = 904,8 113,84 15
  2 × Ytong 7,80/A 7 800 × 120 × 205** 7,50 2 × 452,4 = 904,8 116,84 20
  2 × Ytong 8,00/A 8 000 × 120 × 205** 7,70 2 × 452,4 = 904,8 119,83 25
  2 × Ytong 8,20/A 8 200 × 120 × 205** 7,90 2 × 452,4 = 904,8 122,83 30

  * nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia na 1,50 kN/m²
  ** zdvojené nosníky = nutné dávať 2 ks nosníkov vedľa seba

 • Dokumenty na stiahnutie

  Prospekty

  Strop Ytong Klasik - Produktový list
  Konštrukcia stropov a striech systému Ytong
  Konštrukčný systém Ytong pre stropy a strechy
  Stropy Ytong - Postup montáže

   

  CSK Certifikáty VPK - závod Šaštín - Stráže

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Stropné vložky

  CSK Certifikát VPK - závod Zemianske Kostoľany

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Stropné vložky

  CSK Vyhlásenia zhody - závod Šaštín - Stráže

  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné vložky
  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné dielce

  CSK Vyhlásenia zhody - závod Zemianske Kostoľany

  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné vložky

  CE Vyhlásenie zhody - Prespor Bratislava

  CE - Nosníky pre montované stropy

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

  21000101 P4-500 SV 200

  Vyhlásenie parametrov (DoP)

  Vyhlásenie parametrov č. 001-2016