Ytong Malta Fix P

Zdící malta Ytong
 • Suchá zmes na lepenie stykov pórobetónových dielcov
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Ekologicky nezávadná

Malta Fix P

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

  Norma/predpis

  EN 998-2

  Použitie

  Malta je určená na tenkovrstvové murovanie pórobetónových priečkových panelov Ytong. Je určená na vnútorné aj vonkajšie použitie.

  Zloženie

  Ytong malta fix P je zmes zložená z cementu a piesku so špecifickou štruktúrou zŕn a malého percenta organických pomocných látok. Výsledkom je dobrá priľnavosť a rovnomerná väzba v relatívne suchom prostredí.

  Spracovanie

  Obsah vreca (25 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom cca 6 litrov [1] a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [2], až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny. Plochy pred nanášaním malty nevlhčíme.
  Maltu naťahujeme celoplošne na zvislé škáry panelov [3] v dostatočnej vrstve tak, aby sa malta pri osadzovaní panelov v škáre plnoplošne rozprestrela a zároveň došlo k vytlačeniu prebytočnej malty zo škáry [4]. Nelepíme už raz nalepené panely. Doba korekcie je 15 min.

  Dôležité upozornenie

  Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Ytong malta fix P sa nesmie spracovávať pri teplotách pod 0 °C. Je potrebné dodržiavať pokyny (min. teplota vzduchu a materiálu) výrobcu pre montáž panelov Ytong.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 25 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Ytong malta fix P

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm² ≥ 10
  Pevnosť v tahu za ohybu N/mm²  
  Prídržnosť N/mm² ≥ 0,3
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) ≤ 0,49
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) ≤ 0,53
  Faktor difuzného odporu μ (EN 1745) - < 5/20
  Reakcie na oheň tr. - A1
  Kapilární absorbcia vody max. kg/m2min0,5 NPD
  NPD = nebylo stanovené    
 • Základné údaje

  Základné údaje - Ytong malta fix P

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 1450 +/- 50
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3  
  Zrnitosť mm < 1,0
  Spotreba vody l/vrece 6
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C 0
  Doba spracovateľnosti hod. ≥ 4
  Čas tvrdnutia (v závislosti od
  teploty ovzdušia)
  dny 28 dní
  Trvanlivosť Posúdenie podľa ustanovenia
  platného v mieste určeného
  použitia malty
  Trvanlivosť (proti zmrazovaniu /
  rozmrazovania)
  História ukázala, že malta
  má vysokú odolnosť proti
  zmrazovaniu / rozmrazovaniu
  pri aplikácii v určenom mieste
  použitia.
  Skladovatelnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg/l 25
  Orientačná spotreba suchej
  maltovej zmesi
  kg/m², kg/m³ 0,58 pre panel
  tl. 75 mm
  Minimálna hrúbka vrstvy mm 2
  Maximálna hrúbka vrstvy mm 3
  NPD = nebylo stanoveno    
  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.
 • Pracovný postup

  Ytong malta fix P - pracovný postup
  Ytong malta fix P - pracovný postup
  Ytong malta fix P - pracovný postup
  Ytong malta fix P - pracovný postup
  Ytong malta fix P - pracovný postup
 • Videoukážka - Priečkové panely Ytong • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov