Ytong Malta Fix P

Zdící malta Ytong
  • Suchá zmes na lepenie stykov pórobetónových dielcov
  • Ľahko spracovateľná
  • Nízka spotreba
  • Priľnavá
  • Ekologicky nezávadná

Výrobok

Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

Norma/predpis

EN 998-2

Použitie

Malta je určená na tenkovrstvové murovanie pórobetónových priečkových panelov Ytong. Je určená na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Zloženie

Ytong malta fix P je zmes zložená z cementu a piesku so špecifickou štruktúrou zŕn a malého percenta organických pomocných látok. Výsledkom je dobrá priľnavosť a rovnomerná väzba v relatívne suchom prostredí.

Spracovanie

Obsah vreca (25 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom cca 6 litrov [1] a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [2], až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny. Plochy pred nanášaním malty nevlhčíme.
Maltu naťahujeme celoplošne na zvislé škáry panelov [3] v dostatočnej vrstve tak, aby sa malta pri osadzovaní panelov v škáre plnoplošne rozprestrela a zároveň došlo k vytlačeniu prebytočnej malty zo škáry [4]. Nelepíme už raz nalepené panely. Doba korekcie je 15 min.

Dôležité upozornenie

Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Ytong malta fix P sa nesmie spracovávať pri teplotách pod 0 °C. Je potrebné dodržiavať pokyny (min. teplota vzduchu a materiálu) výrobcu pre montáž panelov Ytong.

Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti YTONG MALTA FIX P 2 a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 25 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby.

  • Technické vlastnosti

    Technické vlastnosti - Ytong malta fix P

      jednotka hodnota
    Pevnosť v tlaku N/mm² ≥ 10
    Pevnosť v tahu za ohybu N/mm²  
    Prídržnosť N/mm² ≥ 0,3
    Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) ≤ 0,49
    Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) ≤ 0,53
    Faktor difuzného odporu μ (EN 1745) - < 5/20
    Reakcie na oheň tr. - A1
    Kapilární absorbcia vody max. kg/m2min0,5 NPD
    NPD = nebylo stanovené    
  • Základné údaje

    Základné údaje - Ytong malta fix P

      jednotka hodnota
    Sypná hmotnosť kg/m3 1450 +/- 50
    Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3  
    Zrnitosť mm < 1,0
    Spotreba vody l/vrece 6
    Opakované premiešanie po min 5
    Minimálna teplota spracovania °C 0
    Doba spracovateľnosti hod. ≥ 4
    Čas tvrdnutia (v závislosti od
    teploty ovzdušia)
    dny 28 dní
    Trvanlivosť Posúdenie podľa ustanovenia
    platného v mieste určeného
    použitia malty
    Trvanlivosť (proti zmrazovaniu /
    rozmrazovania)
    História ukázala, že malta
    má vysokú odolnosť proti
    zmrazovaniu / rozmrazovaniu
    pri aplikácii v určenom mieste
    použitia.
    Skladovatelnosť mesiac 12
    Obsah vreca kg/l 25
    Orientačná spotreba suchej
    maltovej zmesi
    kg/m², kg/m³ 0,58 pre panel
    tl. 75 mm
    Minimálna hrúbka vrstvy mm 2
    Maximálna hrúbka vrstvy mm 3
    NPD = nebylo stanoveno    
    NPD = nebolo stanovené
    Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.
  • Pracovný postup

    Ytong malta fix P - pracovný postup
    Ytong malta fix P - pracovný postup
    Ytong malta fix P - pracovný postup
    Ytong malta fix P - pracovný postup
    Ytong malta fix P - pracovný postup
  • Videoukážka - Priečkové panely Ytong  • Dokumenty na stiahnutie