Ytong Jumbo

Systém veľkoformátových pórobetónových tvárnic vhodný na strojové murovanie

 • Skracuje čas murovania, 0,5 m² muriva v jenom kroku
 • Znižuje počet murárov, čata 2 pracovníci
 • Znižuje fyzickú námahu murárov
 • Zvyšuje presnosť steny
 • Znižuje stavebné náklady

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Špecifikácia

  Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I

  Norma/predpis

  EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov

  Použitie

  Nosné aj nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

  Profilovanie

  Hladké (HL)

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
  výška ± 1,0 mm

  Malta

  Ytong murovacia malta
  Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Zpracování

  Tvárnice Ytong Jumbo sú určené na presné murovanie na tenké maltové lôžka. Tenkovrstvová murovacia malta sa nanáša v hr. 1 – 4 mm na ložné plochy v celej ploche. Pre správne množstvo nanášanej malty sa odporúča používať výhradne lyžicu so zodpovedajúcimi zubami a zodpovedajúcou šírkou. Rovnakým spôsobom sa nanesie malta aj na zvislú škáru tvárnic (styčnú plochu). P
  o usadení tvárnice sa upraví jej umiestnenie pomocou vodováhy a vhodného gumového kladivka. Vytlačené zvyšky malty sa nerozotierajú, ale ten istý deň sa zoškrabnú ostrou hranou murárskej lyžice. Muruje sa na väzbu, s minimálnymi presahmi 0,2 násobok výšky tvárnic, tzn. tvárnice Jumbo výšky 500 mm majú presahy 100 mm. Väzba rohov sa vykonáva s dvojnásobnými presahmi, t. j. 200 mm. Povrchové úpravy
  Vnútorné omietky:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú.
  Sadrové a vápenno-sadrové omietky..
  Vonkajšie omietky*: Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná vystužená výstužnou tkaninou alebo ľahké omietky určené na pórobetón, paropriepustné a vodoodpudivé.
  Odporúčané vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2–5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10,
  • dodržiavajte hrúbku vrstvy omietok odporúčanú výrobcom.
  * murivo hr. 250 mm bez zateplenia nesplňuje požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla konštrukciou podľa STN 73- 0540-2.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice Ytong Jumbo pro obvodové a nosné steny

      Univerzal Statik
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3-450 P4-550
  Max. priemerná objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 450 550
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 3,5 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,110 0,140
  Návrhová hodnota tepelnej vodivosti λU [W/m.K] 0,116 0,147
  Faktor difúzného odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkostné pretvorenie ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3
  vlastnosti zdiva:
  Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva [kN/m3] 5,7 6,6
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk [N/mm2] 2,32 3,14

  *) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) pri použití malty na tenké škáry, K = 0,80.


 • Základné údaje

  Základné údaje – tvárnice Ytong Jumbo na obvodové a nosné steny

  prove-
  denie
  hr.
  muriva bez omietok

  rozmery


  d x v x š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ priestupu
  tepla

  UU*
  vzduchová
  nepriez-
  vučnosť
  laboratórna


  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty směrná pracnosť**
  stena plná/stena
  s otvormi
  kusov na palete
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m²] [ks]
  Univerzal
  HL
  375 599×749×375 3,41 3,23 0,294 47 REI 180 3,2 0,25/0,45 8
  Univerzal
  HL
  300 599×749×300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 2,6 0,20/0,36 8
  Univerzal
  HL
  250 599×749×250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,1 0,20/0,30 12
  Statik
  HL
  375 599×749×375 2,68 2,55 0,368 49 REI 180 3,2 0,20/0,45 8
  Statik
  HL
  300 599×749×300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 2,6 0,20/0,36 8
  Statik
  HL
  250 599×749×250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,1 0,20/0,30 12

  *) Stanovené na základe skúšok.
  **) Počítané s pracovnou čatou 2 osoby a minižeriav.

  HL - hladká
  Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny. Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozrite v aktuálnom cenníku.

 • Videoukážka - Ytong Jumbo • Dokumenty na stiahnutie

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov