Vonkajšia omietka tepelnoizolačná

 • Vyvinutá špeciálne pre tepelnoizolačné tvárnice Ytong
 • Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
 • Napomáhá odstraňovať vlhkosť zo stavby
 • Znižuje riziko vzniku plesní na povrchu stien a vo vnútri konštrukcie
 • Zrýchluje finálnu úpravu stien
 • Vhodná ako vysprávková malta pre opravy muriva z pórobetónu

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Tepelnoizolačná jednovrstvová omietka na ručné i strojové spracovanie s vynikajúcou spracovateľnosťou, vystužená sklovláknitou mriežkovou tkaninou.
  Vysprávková malta

  Norma/predpis

  EN 998-1

  Použitie

  Minerálna jednovrstvová omietka s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti a vysokou paropriepustnosťou. Na vytváranie vonkajšej omietky (je možné ju použiť i na vnútornú omietku), ktorá slúži na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností hotových stien, obmedzenie hluku a zníženie rizika šírenia požiaru. Vďaka svojím hydrofóbnym a paropriepustným vlastnostiam napomáha odstrániť vlhkosť, čím zamedzuje vzniku plesní na povrchu stien a vo vnútri konštrukcie. Používa sa na omietanie pórobetónových stien Ytong.
  Vysprávková malta vlastnosťami zodpovedá materiálu Ytong. Pre opravy muriva z pórobetónu. Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

  Zloženie

  Suchá zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a tepelnoizolačných prísad, hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

  Podklad

  Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, čistý, suchý, nezmrznutý, bez prachu, oleja a pod. Podklad nie je nutné penetrovať.

  Ručné spracovanie omietky

  Do čistej nádoby nalejeme zodpovedajúce množstvo vody (7,5 – 8 l vody na 1 vrece 20 kg) a do nej za stáleho miešania pridávame suchú zmes. Používame samospádovú miešačku alebo elektrický pomalobežný miešač s vhodným miešadlom. Miešame dovtedy, kým nebude mať omietka ptimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes necháme odstáť min. 5 minút a znovu dôkladne premiešame.

  Strojové spracovanie omietky

  Pri strojovom spracovaní sa používa omietací stroj s výstrojom na ľahké omietkové zmesi.

  Aplikácia omietky

  Omietku nanášame na stenu ručne, zubovým hladítkom so zubom 10 × 10 mm alebo strojovo v hrúbke cca 5 – 6 mm a následne prečešieme zubovým hladítkom so zubom 10 × 10 mm [1]
  Doporučujeme nanášať alebo prečesávať so sklonom hladítka 45°. Zubové hladítko dávkuje a rozprestiera omietku na plochu v potrebnej hrúbke a množstve. Do vyrovnanej vrstvy vtlačíme výstužnú mriežkovú tkaninu Ytong [2]. Prekrytie stykov musí byť minimálne 10 cm. Prekryjeme a vyrovnáme ďalšou vrstvou omietky [3].

  Výstužná tkanina musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky omietky od vonkajšieho povrchu. Po konečnom vyrovnaní omietky nesmie byť výstužná tkanina obnažená a celková hrúbka omietky nesmie byť menšia ako 5 mm.

  Čas zrenia omietky

  Po zaschnutí cca 5 – 7 dní je možné na takto upravený podklad nanášať finálnu vrstvu.

  Finálna úprava

  Ako finálnu vrstvu je možné aplikovať bežné minerálne, silikátové alebo silikónové štrukturálne omietky [4].

  Aplikácia omietky pri použití ako vysprávková malta

  Požadované množstvo suchej zmesi rozmiešame v čistej vode a miešame dovtedy, kým nebude mať omietka optimálnu konzistenciu. Pozor, zodpovedajúce množstvo vody je 0,35 litra na kilogram suchej zmesi (7 l vody na 1 vrece 20 kg). Spotreba suchej zmesi je 0,9 kg/dm³ opravovaného miesta. Pred opravou sa poškodené miesto na tvárnici vyčistí a navlhčí vodou. Poškodené miesto vyplníme vysprávkovou maltou s presahom cez okraj. Zvyšná hmota sa strhne oceľovým hladítkom [6] [7] [8].

  Doba zrenia vysprávkovej malty

  Orientačná doba zrenia je 1 týždeň/ 10 mm hrúbky opravenej vrstvy. Skutočná doba zrenia je závislá na klimatických podmienkach. Na opravený podklad nanesieme navrhnutú omietku v predpísanej skladbe a hrúbke.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu, alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C. Po uplynutí doby spracovateľnosti nikdy maltu ďalej nepoužívať.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice, prípadne okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 20 kg. Skladujte v suchu na drevenom rošte, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť v uzatvorenom obale 12 mesiacov.

  Zaistenie kvality

  Kvalita je trvale sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobky zodpovedajú EN 998-1 a sú nezávisle kontrolované štátnou skúšobňou TSÚS.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vonkajšia omietka tepelnoizolačná

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku min. N/mm2 kategória CS II
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm² 1,50
  Prídržnosť N/mm² 0,08
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,(23,50),i W/((m.K) 0,13
  Faktor difuzného odporu μ - ≤10
  Reakcia na oheň tr. - A2
  Kapilárna absorbcia vody max. kg/(m2.min0,5 ) W1
 • Základné údaje

  Základné údaje – vonkajšia omietka tepelnoizolačná

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 850
  Zrnitosť mm 1,2
  Spotreba vody l/vrece 7,5 - 8
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥5
  Doba spracovateľnosti hod 2
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovenia platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg/l 20
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi kg/m2 4 kg pri hr. 5 mm
  Minimálná hrúbka vrstvy mm 5
  Maximálná hrúbka vrstvy mm 15
  NPD = nebolo stanovené
 • Pracovný postup

  Aplikácia omietky

  Ľahčená omietka Ytong
  [2] Nanášanie prvej vrstvy
  Ytong ľahčenej omietky
  Ľahčená omietka Ytong
  [3] Vloženie výstužnej tkaniny
  Ytong
  Ľahčená omietka Ytong
  [4] Nanášanie druhej vrstvy
  Ytong ľahčenej omietky
  „mokré do mokrého“
  Ľahčená omietka Ytong
  [5] Nanášanie finálnej vrstvy
  podľa technologického
  predpisu výrobcu

  Aplikácia vysprávkovej malty


  [6] Vytvorenie drážok
  pre elektroinštalácie
  a otvorov pre elektrokrabice

  [7] Aplikácia vysprávkovej malty

  [8] Aplikácia vysprávkovej malty
  pred stiahnutím presahu
 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov