Odpadové hospodárstvo

 • Požiadavky normy

  Pre nakladanie s týmito odpadmi platia nasledovné legislatívne úpravy:

  Stanovenie podmienok pre nakladanie so stavebnými odpadmi určuje miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 16 ods. 1 písm. b) bodu 1 zákona 79/2015 Z.z. SR o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci územného konania pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. V prípade, že pre povolenie stavby sa neuskutočňuje územné konanie, úrad sa vyjadrí v rámci stavebného konania (§ 16 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch). Stavebný úrad bez takéhoto vyjadrenia nemôže vydať územné rozhodnutie k umiestneniu stavby vrátane napojenia na inžinierske siete, nakoľko je týmto vyjadrením viazaný. Vyjadrenie má povahu záväzného stanoviska. Podmienky a povinnosti pre nakladanie so stavebnými odpadmi sú následne prenesené aj do územného rozhodnutia, ktoré je stavebník alebo zhotoviteľ stavby povinný dodržiavať.

  Spravidla je jedná o nasledovné podmienky:

  • prednostne zabezpečiť zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas výstavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
  • s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby nakladať v súlade s príslušnými paragrafmi aktuálne platného Zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu do doby nevyhnutnej na ich následné zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

  Stavebník je povinný viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas výstavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.

  Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. stavebník stavebnému úradu je povinný predložiť nasledovné doklady, ktorými preukáže zákonný spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a to preukázaním:
  materiálovej bilancie odpadov vzniknutých počas výstavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“ ( táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby pri výstavbe rodinných domov ) a dokladu o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia nazhodno-covanie resp. zneškodňovanie odpadov.

 • Odporúčané riešenie

  Technická informácia

  Zatriedenie odpadu od prirezávania tvárnic, priečkoviek a ďalších výrobkov YTONG a SILKA pre stanovenie nakladania s týmito odpadmi.

  Zákon č. 79/2015 Z.z. SR Zákon o odpadoch stanovuje Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z.skupinu, poskupinu a druh stavebného odpadu YTONG a SILKA takto:

  SKUPINA ODPADU:
  Skupina č. 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
  PODSKUPINA ODPADU:
  17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
  DRUH ODPADU:
  17 01 02 tehly O

  O – znamená odpad ostatný – teda nejedná sa o nebezpečný

  O nakladaní s týmito odpadmi hovorí § č.77 Zákona o odpadoch ( v SR je od 01.04.2015 platný nový Zákon o odpadoch ) - "Predpis č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

  Táto technická informácia je určená pre projektantov stavebných diel zo stavebných systémov YTONG a SILKA jako podklad pre vypracovanie Technickej správy ku stavebným projektom v časti Odpadové hospodárstvo / Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby stavebného diela a jeho prevádzky.