Vnútorná stierka hladená

Hladená vnútorná stierka
 • Extra hladký povrch
 • Hygienická čistota prostredia
 • Vysoko priedyšná
 • Vystužená vláknami
 • Ľahko opraviteľná

Výrobok

Špeciálna stierka na vytváranie extra hladkého povrchu, priedyšná, vysoko alkalická (pH > 12) – znemožňuje rozvoj plesní a rias. S hydrofilnou schopnosťou – pohlcuje vodnú paru, a tým reguluje vzdušnú vlhkosť. Ľahko opraviteľná po poškodení.

Norma/predpis

EN 998-1

Použitie

Na finálne hladké povrchové vrstvy vnútorných omietok. Stierku je možné zhotoviť ako brúsenú alebo hladenú.

Zloženie

Suchá zmes je zložená z vápenného hydrátu, plnív, vlákna a zušľachťujúcich prísad.

Príprava podkladu

Stierka Ytong vápenná jemná sa nanáša po zodpovedajúcej technologickej prestávke na podklad z vápennocementových a vápenných omietok bez nutnosti penetrácie. Pri príliš sajúcom podklade je vhodné podklad navlhčiť.

Spracovanie

Do čistej nádoby nalejeme zodpovedajúce množstvo vody, (12 – 13 l vody na 1 vrece 20 kg) a do nej pri neustálom miešaní pridávame suchú zmes. Používame elektrické pomalyotáčkové miešadlo. Miešame pokiaľ nebude mať zmes optimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes necháme odstáť cca 5 minút a znovu dôkladne premiešame.

Aplikácia

Stierku nanesieme ručne na podklad v hrúbke 1 – 2 mm oceľovým gletovacím hladidlom
a po stiahnutí necháme zavädnúť. Po zavädnutí (podľa tepelno-vlhkostných podmienok a savosti podkladu cca do 2 hodín) na celú plochu aplikujeme ešte jednou vrstvou hrúbky do 1 mm a jemne vyhladíme. Na dosiahnutie extra hladkého povrchu je možné po 24 hodinách stierku upraviť brúsením.

Dôležité upozornenia

Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie stierky je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu, alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a podkladu nižších ako +5 °C.

Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice, prípadne okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 20 kg. Skladujte v suchu na drevenom rošte, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť v uzatvorenom obale 12 mesiacov.

Zaistenie kvality

Kvalita je trvale sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobky zodpovedajú EN 998-1 a systém riadenia výroby je nezávisle kontrolovaný skúšobňou TSÚS.

 

 • Technické informácie

  Technické údaje - vnútorná stierka hladená

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku min. N/mm² Trieda CS I
  Prídržnosť N/mm² 0,2
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY P=50% [W/(m.K)] 0,39
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU P=90% 0,44[W/(m.K)] 0,39
  Faktor difuzného odporu μ ≤9
  Reakcia na oheň tr.   A1
  Kapilárna absorpcia vody max. [kg/(m².min0,5)] WO
 • Základné údaje

  Základné údaje – vnútorná stierka hladená

   
  vlastnosti materiálu: jednotka
  hodnota
  Sypná hmotnosť [kg/m³] 1030
  Zrnitosť [mm] 0,3
  Spotreba vody [l/vrece] 12
  Opakované premiešanie po [min] 20
  Minimálna teplota spracovania [°C] ≥ 5
  Doba spracovateľnosti [hod./min.] 2
  Trvanlivosť Posúdenie podľa ustanovenia platného
  v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť [mesiac] 12
  Obsah vreca [kg/l] 20
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi [kg/m²] 1,5 kg pri hr. 1 mm
  Minimálná hrúbka vrstvy [mm] 2
  Maximálná hrúbka vrstvy [mm] 3

  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Pracovný postup

  Nanášanie stierky
  Nanášanie stierky
  Nanášanie stierky
  Gletovanie
   

 • Dokumenty na stiahnutie