Vnútorná omietka akustická

 • Zlepšuje akustické vlastnosti stien a stropov
 • Vhodná pre ručné aj strojové spracovanie
 • Vhodná ako vysprávková malta pre opravy muriva
 • Ekologicky nezávadná

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Špecifikácia

  Akustická vápennocementová jadrová omietka pre ručné aj strojové spracovanie.

  Norma/predpis

  STN EN 998-1

  Použitie

  Na zhotovenie vnútorných jadrových omietok stien a stropov s požiadavkou na akustický útlm, určená pod štukové omietky a stierky.

  Zloženie

  Suchá zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky nezávadných zušľachťujúcich prísad.

  Podklad

  Ako podklad sú vhodné pórobetónové tvárnice Ytong s objemovou hmotnosťou ≥ 400 kg/m3, vápennopieskové tvárnice Silka, tehla, betón, štiepkocementové dosky. Podklad musí byť súdržný, suchý, dostatočne nasiakavý, čistý a zbavený prachu, výkvetov solí, mastnoty prípadne iných vrstiev so separačnými účinkami. Poškodené a nesúdržné časti podkladu odstránime a vyspravíme maltou Ytong vnútorná omietka akustická a necháme riadne vyzrieť.
  Príprava podkladu – stena:
  – Ytong / Silka – nie je potrebné robiť prednástrek ani penetráciu.
  – tehla – nie je potrebné robiť prednástrek ani penetráciu.
  – betón – nutný prednástrek (bez penetrácie) pripravený z Ytong vnútornej omietky akustickej. Na prípravu prednástreku rozmiešame omietku s množstvom zámesovej vody na hornej hranici povoleného rozsahu, t. j. 6 l / vrece.
  – prednástrek aplikujeme na stenu v mriežke tak, aby bolo pokrytých 50 % plochy steny.
  – štiepkocementové dosky – nutný prednástrek pripravený z Ytong vnútornej omietky akustickej. Na prípravu prednástreku rozmiešame omietku s množstvom zámesovej vody na hornej hranici povo leného rozsahu, t. j. 6 l / vrece. Prednástrek aplikujeme na stenu v mriežke tak, aby bolo pokrytých 50 % plochy steny.
  Príprava podkladu – strop:
  – pri aplikácii omietky na strop je nutný prednástrek (bez penetrácie) pripravený z Ytong vnútornej omietky akustickej. Príprava a aplikácia prednástreku je rovnaká ako pri stenách. Pri vyšších teplotách je potrebné podklad pred realizáciou prednástreku alebo omietok navlhčiť.

  Spracovanie

  Suchú zmes rozmiešame pomocou nízkootáčkového miešadla, v bežnej stavebnej bubnovej miešačke, alebo strojne s uvedeným množstvom vody (5,5 – 6 l / vrece 30 kg). Omietku nanášame ručne, alebo strojovou omietačkou na pripravený podklad a zrovnáme latou v hrúbke vrstvy 10 až 20 mm. Pri požiadavke na väčšiu hrúbku možno omietku vrstviť. Pred nanášaním štukovej omietky, alebo stierky zdrsníme druhý deň povrch jadra mriežkovým škrabákom a necháme podklad vyzrieť podľa najväčšej hrúbky vrstvy alebo celého súvrstvia, min. podľa všeobecného pravidla doby zretia 1 deň
  na 1 mm jadrovej omietky. Omietku realizujeme pri teplote podkladu, vzduchu a suchej zmesi v rozsahu teplôt +5 až + 25 °C. Minimálna hrúbka vrstvy je 10 mm. Celoplošná aplikácia výstužnej tkaniny – nie je nutná, vykonajte ju len v prípade rizika vzniku trhlín vplyvom dotvarovania stavby, alebo pri aplikácii omietky na štiepkocementové dosky. Lokálna aplikácia výstužnej tkaniny – vystužujú sa kritické detaily napr.: rohy okolo otvorov, prechody medzi rôznymi druhmi podkladových materiálov, lokálne opravy poškodeného muriva, vyspravené inštalačné drážky, zmeny hrúbok podkladových konštrukcií, atď. v zmysle všeobecných zásad aplikácie podľa EN 13941-2. Používa sa tkanina s veľkosťou oka 10 × 10 mm a úpravou odolnou voči alkalickému pôsobeniu maltovej zmesi. Tkaninu zapracujte do čerstvej omietky približne v jednej tretine celkovej hrúbky vrstvy od líca omietky s dostatočným presahom na priľahlé plochy.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty je neprípustné. Na zamiešanie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu STN EN 1008. Uvedené časy (zrenie, spracovateľnosť a pod.) platia pre ustálené teplotné a vlhkostné podmienky +20 °C, 65 % rel. vzdušnej vlhkosti, bez prúdenia vzduchu. Zmeny teplôt alebo vlhkosti spôsobia zmeny uvedených časov. Čerstvo omietnuté vnútorné povrchy je nutné chrániť min. 7 dní pred mrazom, alebo rýchlym vysychaním. Pri vyšších teplotách je nutné vlhčiť omietnuté povrchy min. 7 dní od ich spracovania.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci si umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových ventilových vreciach, 30 kg. Skladujte v suchu na drevenom rošte v neporušených originálnych obaloch, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov.

  Zabezpečenie kvality

  Kvalita je trvalo sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobky zodpovedajú EN 998-1 a sú nezávisle kontrolované štátnou skúšobňou TSÚS.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Ytong vnútorná omietka akustická

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm² 1,5–5,0 (Kat. CS II)
  Prídržnosť. N/mm² 0,18
  Deklarovaná hodnota tepelneé vodivosti λ10,dry pro P = 50 % W/(m.K) ≤ 61
  Deklarovaná hodnota tepelne vodivosti λ10 dry pro P = 50 % W/(m.K) ≤ 66
  Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ (EN 1745) - ≤ 12
  Reakcia na oheň tr. - A1
  Kapilárna nasiakavosť kg(m2.min0,5) WC0
 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong vnútorná omietka akustická

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 1650
  Zrnitosť mm 0-2
  Spotreba zámesovej vody l/pytel 30 kg 5,5-6
  Opakované premiešanie zmesi po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5
  Doba spracovania hod. 2
  Trvanlivosť Posúdenie podľa ustanovenia platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť měsíc 6
  Obsah vreca kg 30
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi kg/m² 25 kg pri hr. vrstvy 15 mm
  Výdatnosť m² / pytel 30 kg 1,2 m² pri hr. vrstvy 15 mm
  Minimálna hrúbka vrstvy mm 10
  Maximálna hrúbka vrstvy mm 20
  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.
 • Akustika jednotlivých priečkových konštrukcií

  Akustika jednotlivých priečkových konštrukcií

  popis konštrukcie hrúbka
  konštrukcie
  vrátane
  povrchovej
  úpravy
  tepelný odpor
  návrhový
  Ru
  vzduchová
  nepriezvučnosť
  laboratórna
  Rw
    mm m².K/W dB
  Ytong Klasik (100 mm)* 130 0,78 42
  Ytong Klasik (125 mm)* 155 0,96 44
  Ytong Klasik (150 mm)* 180 1,14 44
  Ytong priečkový panel (100 mm)* 130 0,61 45
  * Konštrukcia je omietnutá Ytong vnútornou omietkou akustickou v hr. 15 mm z oboch strán.
 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov