Strop Ytong Klasik

Strop Ytong Klasik
  • Vysoká únosnosť hotovej konštrukcie aj pri väčších rozpätiach
  • Variabilné umiestnenie priečok
  • Veľmi dobrý akustický útlm
  • Rýchla, jednoduchá a bezpečná montáž
  • Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu

 

Informácie o produktu

  • Základné technické údaje

    Norma/predpis

    Vložky: TO-13/0011
    Nosníky: EN 1992-1-1a EN 15037-1
    Betón: EN 206-1

    Výrobok a použitie

    Stropný a strešný systém Ytong je variabilná montovaná konštrukcia pre stropy a strechy, ktorá sa zhotovuje na stavbe zo ŽB nosníkov, pórobetónových vložiek, vystuženia a monolitickej zálievky. Pri systéme Klasik s nadbetonávkou z betónu C20/25 minimálnej hrúbky 50 mm. Konštrukcia po zmonolitnení tvorí železobetónový rebrový strop. Návrh nosníkov, triedu betónu, spôsob vystuženia a hrúbku nadbetonávky záväzne určuje individuálny statický výpočet. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.
    Montáž prebieha tradičným postupom:
    1. uloženie nosníkov,
    2. podopretie konštrukcie sa vykonáva v rastri max. 1600 x 1600 mm,
    3. položenie vložiek,
    4. vystuženie
    5. zmonolitnenie zálievkou a príp. nadbetonávkou

    Nosníky

    Stropné nosníky tvorí priehradová priestorová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu s rozmermi 120 × 40 mm.
    Betón: min. C20/25
    Výstuž: BSt. 500
    Vystuženie: pozri tabuľku jednotlivých konštrukčných systémov
    Štandardné osové rozostupy nosníkov: 680 mm
    Dĺžky nosníkov: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,20 m výroba na objednávku.
    Výška nosníkov: Pre hrúbky konštrukcie 250 mm sa používajú nosníky typu A vysoké 205 mm a pre konštrukcie hrúbky 200 mm sú ur-čené nosníky typu C výšky 175 mm.
    Rozmerové tolerancie: Dĺžka -5,0; +20,0 mm, výška +3,0; -2,0 mm
    Nosníky možno podľa potreby na stavbe dĺžkovo upravovať.
    Uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, tak 150 mm

    Vložky

    Vložky sa vyrábajú v dvoch modeloch, Ytong Klasik so zvislými a Ytong+ so šikmými bočnými stenami.
    Rozmery vložiek (d × š × v):
    599 × 249 × 250 mm
    599 × 249 × 200 mm
    599 × 125 × 100 mm (vložka pre výstužné rebro)
    Rozmerové tolerancie:
    Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm,
    výška ± 1,5 mm
    Pre uloženie na nosníky majú vložky po stranách vyrezané ozuby šírky 20 mm a výšky 40 mm.Vložky možno podľa potreby na stavbe tvarovo upravovať.
    Uloženie vložiek na nosnú konštrukciu: min. 20 mm
    Pri strope Ytong Ekonom a streche Komfort je každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.Vložky možno použiť aj pre iné stropné systémy s výškou päty nosníkov 40 mm.

    Vystuženie

    Prídavné vystuženie stropných a strešných konštrukcií sa vykonáva podľa individuálneho návrhu statika a môže obsahovať prídavnú ťahovú výstuž nosníkov a šmykovú výstuž. Takto navrhnutá výstuž je nutnou súčasťou nosnej konštrukcie.Po individuálnom posúdení statikom, je možné zvýšiť nosnosť stropu aj vyššou nabetonávkou na 280 alebo 300 mm.

    Zvuková izolácia stropu Ytong

    Na splnenie požiadavky krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti požadovanej normou STN 730532 je nutné zvoliť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu (vrátane podlahových vrstiev). Pre rodinné domy je bežne vyhovujúca skladba podlahy v zložení: oddeľujúca spenená kroková izolácia (napr. Mirelon) v hrúbke min. 10 mm, alebo minerálna vláknitá doska v hrúbke min. 30 mm. Obe s nadbetónovanou vyrovnávacou vrstvou 50 mm.Týmto spôsobom zaistíme L‘n,w = 61 dB (vážená stavebná normalizovaná hladina krokového hluku) a R‘w = 48 dB (vážená sta vebná nepriezvučnosť).

    Statický návrh

    Strop a strecha z nosníkov a vložiek je vodorovnou / šikmou nosnou konštrukciou. Pred jej realizáciou je potrebné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť. K objednaným stropným konštrukciám je spracovanie 1. varianty kladačského plánu vždy zadarmo. Služba bez dodávky materiálu a alebo ďalšie varianty plánu kladenia je spoplatnená.

     
  • Technické vlastnosti

    Technické vlastnosti - stropné a střešné vložky

        Klasik Ytong+
    vlastnosti materiálu: jednotka
    P2-500 P4-500
    Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
    Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 4,2
    Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
    Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,137
    Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
    Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
    Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
    Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
    Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3

  • Základné údaje

    Základné údaje - stropné a strešné vložky

    výrobok
     
    rozmery
    d × v × š
    počet
    kusov
    objem
    na palete
    obsah
    palety
    expedičná
    hmotnostť
    typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
    Ytong+ 250 599 × 250 × 249 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
    Ytong+ 200 599 × 200 × 249 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
    Ytong+ 100 599 × 100 × 125 96 1,0 0,719 -*** 5,1
    Ytong Klasik 250 599 × 200 × 249 36 5,9 1,342 6,119** 26,0
    Ytong Klasik 200 599 × 200 × 249 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

    *) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
    **) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
    ***) Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

    Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


  • Stavebno-fyzikálne vlastnosti stropných a strešných konštrukcií Ytong

    Stavebno-fyzikálne vlastnosti - strop Ytong Klasik

    hrúbka
    konštrukcie
    skladba
    konštrukcie
    průměrný tepelný odpor
    stropní konstrukce
    index stavební vzduchové
    neprůzvučnosti
    normalizovaná hladina
    kročejového hluku
    [mm] [mm] Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
    250 200+50 0,80 52 (-1; -5) 84 (-13)

    Poznámka: Na splnenie požiadavky krokovej aj vzduchovej nepriezvučnosti požadované normou STN 730532 je nutné navrhnúť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu vrátane podlahových vrstiev.

  • Stropné a strešné vložky Ytong - rez

  • Strop s vložkou Ytong Klasik - vzorové rezy a geometria prierezu stropu

  • Dimenzačná tabulka pre nosníky

    Prehľad hodnôt pre štandardné nosníky typu A v stropnej konštrukcii Ytong Klasik 200 + 50

    pre osovú vzdialenosť nosníkov 680 mm

    Navrhnuté podľaEN 1992, EN 15037-1
    Výška nadbetonávky: 50 mm
    Vložky: Ytong Klasik 200 mm
    Nosník: v. 205 mm, rozmer príruby betónového trámca 40 × 120 mm

    Výztuž: BSt 500B
    Betón príruby nosníkov: C20/25 XC1
    Beton monolitu: min. C20/25
    Spotreba betónu na zmonolitnenie: 0,058174 m3 na m2 stropu
    Min. uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, 150 mm

    Charakteristické hodnoty zaťaženia:

    vlastná tiaž konštrukcie (g1 = 3,19 kN/m²) + ostatné stále zaťaženie (g2 = viz tabulka) + úžitkové zaťaženie (q = 2,00 kN/m²)

    Dimenzační tabulka pre nosníky TU

  • Dokumenty na stiahnutie

    Prospekty

    Strop Ytong Klasik - Produktový list
    Konštrukčný systém Ytong pre stropy a strechy
    Stropy Ytong - Postup montáže

    CSK Certifikáty VPK - závod Šaštín - Stráže

    CSK Certifikáty VPK YTONG - Stropné vložky

    CSK Certifikát VPK - závod Zemianske Kostoľany

    CSK Certifikáty VPK YTONG - Stropné vložky

    CSK Vyhlásenia zhody - závod Šaštín - Stráže

    CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné vložky
    CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné dielce

    CSK Vyhlásenia zhody - závod Zemianske Kostoľany

    CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné vložky

    CE Vyhlásenie zhody - Prespor Bratislava

    CE - Nosníky pre montované stropy

    Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

    21000101 P4-500 SV 200

    Vyhlásenie parametrov (DoP)

    Vyhlásenie parametrov č. 001-2016

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

  • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

  • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov