Strop Ytong Klasik

Strop Ytong Klasik
 • Vysoká únosnosť hotovej konštrukcie aj pri väčších rozpätiach
 • Variabilné umiestnenie priečok
 • Veľmi dobrý akustický útlm
 • Rýchla, jednoduchá a bezpečná montáž
 • Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Norma/predpis

  Vložky: TO-13/0011
  Nosníky: EN 1992-1-1a EN 15037-1
  Betón: EN 206-1

  Výrobok a použitie

  Stropný a strešný systém Ytong je variabilná montovaná konštrukcia pre stropy a strechy, ktorá sa zhotovuje na stavbe zo ŽB nosníkov, pórobetónových vložiek, vystuženia a monolitickej zálievky. Pri systéme Klasik s nadbetonávkou z betónu C20/25 minimálnej hrúbky 50 mm. Konštrukcia po zmonolitnení tvorí železobetónový rebrový strop. Návrh nosníkov, triedu betónu, spôsob vystuženia a hrúbku nadbetonávky záväzne určuje individuálny statický výpočet. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.
  Montáž prebieha tradičným postupom:
  1. uloženie nosníkov,
  2. podopretie konštrukcie sa vykonáva v rastri max. 1600 x 1600 mm,
  3. položenie vložiek,
  4. vystuženie
  5. zmonolitnenie zálievkou a príp. nadbetonávkou

  Nosníky

  Stropné nosníky tvorí priehradová priestorová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu s rozmermi 120 × 40 mm.
  Betón: min. C20/25
  Výstuž: BSt. 500
  Vystuženie: pozri tabuľku jednotlivých konštrukčných systémov
  Štandardné osové rozostupy nosníkov: 680 mm
  Dĺžky nosníkov: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,20 m výroba na objednávku.
  Výška nosníkov: Pre hrúbky konštrukcie 250 mm sa používajú nosníky typu A vysoké 205 mm a pre konštrukcie hrúbky 200 mm sú ur-čené nosníky typu C výšky 175 mm.
  Rozmerové tolerancie: Dĺžka -5,0; +20,0 mm, výška +3,0; -2,0 mm
  Nosníky možno podľa potreby na stavbe dĺžkovo upravovať.
  Uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, tak 150 mm

  Vložky

  Vložky sa vyrábajú v dvoch modeloch, Ytong Klasik so zvislými a Ytong+ so šikmými bočnými stenami.
  Rozmery vložiek (d × š × v):
  599 × 249 × 250 mm
  599 × 249 × 200 mm
  599 × 125 × 100 mm (vložka pre výstužné rebro)
  Rozmerové tolerancie:
  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm,
  výška ± 1,5 mm
  Pre uloženie na nosníky majú vložky po stranách vyrezané ozuby šírky 20 mm a výšky 40 mm.Vložky možno podľa potreby na stavbe tvarovo upravovať.
  Uloženie vložiek na nosnú konštrukciu: min. 20 mm
  Pri strope Ytong Ekonom a streche Komfort je každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.Vložky možno použiť aj pre iné stropné systémy s výškou päty nosníkov 40 mm.

  Vystuženie

  Prídavné vystuženie stropných a strešných konštrukcií sa vykonáva podľa individuálneho návrhu statika a môže obsahovať prídavnú ťahovú výstuž nosníkov a šmykovú výstuž. Takto navrhnutá výstuž je nutnou súčasťou nosnej konštrukcie.Po individuálnom posúdení statikom, je možné zvýšiť nosnosť stropu aj vyššou nabetonávkou na 280 alebo 300 mm.

  Zvuková izolácia stropu Ytong

  Na splnenie požiadavky krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti požadovanej normou STN 730532 je nutné zvoliť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu (vrátane podlahových vrstiev). Pre rodinné domy je bežne vyhovujúca skladba podlahy v zložení: oddeľujúca spenená kroková izolácia (napr. Mirelon) v hrúbke min. 10 mm, alebo minerálna vláknitá doska v hrúbke min. 30 mm. Obe s nadbetónovanou vyrovnávacou vrstvou 50 mm.Týmto spôsobom zaistíme L‘n,w = 61 dB (vážená stavebná normalizovaná hladina krokového hluku) a R‘w = 48 dB (vážená sta vebná nepriezvučnosť).

  Statický návrh

  Strop a strecha z nosníkov a vložiek je vodorovnou / šikmou nosnou konštrukciou. Pred jej realizáciou je potrebné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť. K objednaným stropným konštrukciám je spracovanie 1. varianty kladačského plánu vždy zadarmo. Služba bez dodávky materiálu a alebo ďalšie varianty plánu kladenia je spoplatnená.

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropné a střešné vložky

      Klasik Ytong+
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P4-500
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 4,2
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3

 • Základné údaje

  Základné údaje - stropné a strešné vložky

  výrobok
   
  rozmery
  d × v × š
  počet
  kusov
  objem
  na palete
  obsah
  palety
  expedičná
  hmotnostť
  typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
  Ytong+ 250 599 × 250 × 249 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
  Ytong+ 200 599 × 200 × 249 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
  Ytong+ 100 599 × 100 × 125 96 1,0 0,719 -*** 5,1
  Ytong Klasik 250 599 × 200 × 249 36 5,9 1,342 6,119** 26,0
  Ytong Klasik 200 599 × 200 × 249 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

  *) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
  **) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
  ***) Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Stavebno-fyzikálne vlastnosti stropných a strešných konštrukcií Ytong

  Stavebno-fyzikálne vlastnosti - strop Ytong Klasik

  hrúbka
  konštrukcie
  skladba
  konštrukcie
  průměrný tepelný odpor
  stropní konstrukce
  index stavební vzduchové
  neprůzvučnosti
  normalizovaná hladina
  kročejového hluku
  [mm] [mm] Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  250 200+50 0,80 52 (-1; -5) 84 (-13)

  Poznámka: Na splnenie požiadavky krokovej aj vzduchovej nepriezvučnosti požadované normou STN 730532 je nutné navrhnúť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu vrátane podlahových vrstiev.

 • Stropné a strešné vložky Ytong - rez

 • Strop s vložkou Ytong Klasik - vzorové rezy a geometria prierezu stropu

 • Dimenzačná tabulka pre nosníky

  Prehľad hodnôt pre štandardné nosníky typu A v stropnej konštrukcii Ytong Klasik 200 + 50

  pre osovú vzdialenosť nosníkov 680 mm

  Navrhnuté podľaEN 1992, EN 15037-1
  Výška nadbetonávky: 50 mm
  Vložky: Ytong Klasik 200 mm
  Nosník: v. 205 mm, rozmer príruby betónového trámca 40 × 120 mm

  Výztuž: BSt 500B
  Betón príruby nosníkov: C20/25 XC1
  Beton monolitu: min. C20/25
  Spotreba betónu na zmonolitnenie: 0,058174 m3 na m2 stropu
  Min. uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, 150 mm

  Charakteristické hodnoty zaťaženia:

  vlastná tiaž konštrukcie (g1 = 3,19 kN/m²) + ostatné stále zaťaženie (g2 = viz tabulka) + úžitkové zaťaženie (q = 2,00 kN/m²)

  Dimenzační tabulka pre nosníky TU

 • Dokumenty na stiahnutie

  Prospekty

  Strop Ytong Klasik - Produktový list
  Konštrukčný systém Ytong pre stropy a strechy
  Stropy Ytong - Postup montáže

  CSK Certifikáty VPK - závod Šaštín - Stráže

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Stropné vložky

  CSK Certifikát VPK - závod Zemianske Kostoľany

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Stropné vložky

  CSK Vyhlásenia zhody - závod Šaštín - Stráže

  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné vložky
  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné dielce

  CSK Vyhlásenia zhody - závod Zemianske Kostoľany

  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Stropné vložky

  CE Vyhlásenie zhody - Prespor Bratislava

  CE - Nosníky pre montované stropy

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

  21000101 P4-500 SV 200

  Vyhlásenie parametrov (DoP)

  Vyhlásenie parametrov č. 001-2016

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov