Strop Ytong Ekonom

Strop Ytong Ekonom
 • Najpresnejšia konštrukcia bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev
 • Úsporné hrúbky stropu (od 200 mm)
 • Rýchla, jednoduchá a bezpečná montáž
 • Vhodný pre svojpomocnú výstavbu
 • Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu
 

Norma/predpis

Vložky: TO-13/0011
Nosníky: EN 1992-1-1a EN 15037-1
Betón: EN 206-1

Výrobok a použitie

Stropný a strešný systém Ytong je variabilná montovaná konštrukcia pre stropy a strechy, ktorá sa zhotovuje na stavbe zo ŽB nosníkov, pórobetónových vložiek, vystuženia a monolitickej zálievky. Pri systéme Klasik s nadbetonávkou z betónu C20/25 minimálnej hrúbky 50 mm. Konštrukcia po zmonolitnení tvorí železobetónový rebrový strop. Návrh nosníkov, triedu betónu, spôsob vystuženia a hrúbku nadbetonávky záväzne určuje individuálny statický výpočet. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.
Montáž prebieha tradičným postupom:
1. uloženie nosníkov,
2. podopretie konštrukcie (prípadné nadvýšenie pozri tabuľku stropné nosníky),
3. položenie vložiek,
4. vystuženie
5. zmonolitnenie zálievkou a príp. nadbetonávkou

Nosníky

Stropné nosníky tvorí priehradová priestorová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu s rozmermi 120 × 40 mm.
Betón: min. C20/25
Výstuž: BSt. 500
Vystuženie: pozri tabuľku jednotlivých konštrukčných systémov
Štandardné osové rozostupy nosníkov: 680 mm
Dĺžky nosníkov: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,80 m výroba na objednávku.
Výška nosníkov: Pre hrúbky konštrukcie 250 mm sa používajú nosníky typu A vysoké 205 mm a pre konštrukcie hrúbky 200 mm sú ur-čené nosníky typu C výšky 175 mm.
Rozmerové tolerancie: Dĺžka -5,0; +20,0 mm, výška +3,0; -2,0 mm
Nosníky možno podľa potreby na stavbe dĺžkovo upravovať.
Uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, tak 150 mm

Vložky

Vložky sa vyrábajú v dvoch modeloch, Ytong Klasik so zvislými a Ytong+ so šikmými bočnými stenami.
Rozmery vložiek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm (vložka pre výstužné rebro)
Rozmerové tolerancie:
Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm,
výška ± 1,5 mm
Pre uloženie na nosníky majú vložky po stranách vyrezané ozuby šírky 20 mm a výšky 40 mm.Vložky možno podľa potreby na stavbe tvarovo upravovať.
Uloženie vložiek na nosnú konštrukciu: min. 20 mm
Pri strope Ytong Ekonom a streche Komfort je každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.Vložky možno použiť aj pre iné stropné systémy s výškou päty nosníkov 40 mm.

Vystuženie

Prídavné vystuženie stropných a strešných konštrukcií sa vykonáva podľa individuálneho návrhu statika a môže obsahovať prídavnú ťahovú výstuž nosníkov a šmykovú výstuž. Takto navrhnutá výstuž je nutnou súčasťou nosnej konštrukcie.Po individuálnom posúdení statikom, je možné zvýšiť nosnosť stropu aj vyššou nabetonávkou na 280 alebo 300 mm.

Zvuková izolácia stropu Ytong

a splnenie požiadavky krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti požadovanej normou STN 730532 je nutné zvoliť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu (vrátane podlahových vrstiev). Pre rodinné domy je bežne vyhovujúca skladba podlahy v zložení: oddeľujúca spenená kroková izolácia (napr. Mirelon) v hrúbke min. 10 mm, alebo minerálna vláknitá doska v hrúbke min. 30 mm. Obe s nadbetónovanou vyrovnávacou vrstvou 50 mm.Týmto spôsobom zaistíme L‘n,w = 61 dB (vážená stavebná normalizovaná hladina krokového hluku) a R‘w = 48 dB (vážená sta vebná nepriezvučnosť).
 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropné a střešné vložky

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P4-500
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 4,2
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3

 • Základné údaje

  Základné údaje - stropné a strešné vložky

  výrobok
   
  rozmery
  š x v x d
  počet
  kusov
  objem
  na palete
  obsah
  palety
  expedičná
  hmotnostť
  typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
  Ytong+ 250 249 x 250 x 599 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
  Ytong+ 200 249 x 200 x 599 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
  Ytong+ 100 125 x 100 x 599 96 1,0 0,719 -*** 5,1
  Ytong Klasik 250 249 x 250 x 599 36 5,9 1,342 6,119** 26,0
  Ytong Klasik 200 249 x 200 x 599 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

  *) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
  **) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
  ***) Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Strešné nosníky typu A, C

  Prehľad hodnôt pre štandardné nosníky typu A v konštrukciách Ytong Ekonom, Ytong Komfort 250 + 0 pre osovú vzdialenosť nosníkov 680 mm

  * Nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia na 1,70 alebo 1,50 kN/m².
  ** Zdvojené nosníky = nutné dávať 2 ks nosníkov vedľa seba.
  MEd návrhová hodnota pôsobiaceho vnútorného ohybového momentu
  VEd návrhová hodnota pôsobiacej priečnej šmykovej sily
  w návrhová hodnota priehybuMRd návrhová momentová odolnosť
  VRd návrhová šmyková odolnosťwlim limitný priehyb

  Prehľad hodnôt pre štandardné nosníky typu C v konštrukciách Ytong Ekonom, Ytong Komfort 200 + 0 pre osovú vzdialenosť nosníkov 680 mm

  * Nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia na 1,50 kN/m².
  ** Zdvojené nosníky = nutné dávať 2 ks nosníkov vedľa seba.
  MEd návrhová hodnota pôsobiaceho vnútorného ohybového momentu
  VEd návrhová hodnota pôsobiacej priečnej šmykovej sily
  w návrhová hodnota priehybuMRd návrhová momentová odolnosť
  MRd MRd návrhová momentová odolnosť
  VRd návrhová šmyková odolnosťwlim limitný priehyb
  wlim limitný priehyb

 • Konštrukčné detaily

  Ukážka konštrukčných detailov

  Priečny rez
 • Dokumenty na stiahnutie