Strecha Ytong Komfort

Strecha Ytong Komfort
 • Excelentná ochrana pred prehrievaním interiéru
 • Vysoká vzduchotesnosť konštrukcie strechy (vhodné pre pasívne a nízkoenergetické domy)
 • Vysoká požiarna odolnosť (nehorľavá konštrukcia) maximálny sklon 40°
 • Nulové riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom
 • Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky strechy

Strecha Ytong Komfort

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Norma/predpis

  Vložky: TO-13/0011
  Nosníky: EN 1992-1-1a EN 15037-1
  Betón: EN 206-1

  Výrobok a použitie

  Stropný a strešný systém Ytong je variabilná montovaná konštrukcia pre stropy a strechy, ktorá sa zhotovuje na stavbe zo ŽB nosníkov, pórobetónových vložiek, vystuženia a monolitickej zálievky. Pri systéme Klasik s nadbetonávkou z betónu C20/25 minimálnej hrúbky 50 mm. Konštrukcia po zmonolitnení tvorí železobetónový rebrový strop. Návrh nosníkov, triedu betónu, spôsob vystuženia a hrúbku nadbetonávky záväzne určuje individuálny statický výpočet. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.
  Montáž prebieha tradičným postupom:
  1. uloženie nosníkov,
  2. podopretie konštrukcie sa vykonáva v rastri max. 1600 x 1600 mm,
  3. položenie vložiek,
  4. vystuženie
  5. zmonolitnenie zálievkou a príp. nadbetonávkou

  Nosníky

  Stropné nosníky tvorí priehradová priestorová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu s rozmermi 120 × 40 mm.
  Betón: min. C20/25
  Výstuž: BSt. 500
  Vystuženie: pozri tabuľku jednotlivých konštrukčných systémov
  Štandardné osové rozostupy nosníkov: 680 mm
  Dĺžky nosníkov: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,20 m výroba na objednávku.
  Výška nosníkov: Pre hrúbky konštrukcie 250 mm sa používajú nosníky typu A vysoké 205 mm a pre konštrukcie hrúbky 200 mm sú určené nosníky typu C výšky 175 mm.
  Rozmerové tolerancie: Dĺžka -5,0; +20,0 mm, výška +3,0; -2,0 mm
  Nosníky možno podľa potreby na stavbe dĺžkovo upravovať.
  Uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, tak 150 mm

  Vložky

  Vložky sa vyrábajú v dvoch modeloch, Ytong Klasik so zvislými a Ytong+ so šikmými bočnými stenami.
  Rozmery vložiek (d × š × v):
  599 × 249 × 250 mm
  599 × 249 × 200 mm
  599 × 125 × 100 mm (vložka pre výstužné rebro)
  Rozmerové tolerancie:
  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm,
  výška ± 1,5 mm
  Pre uloženie na nosníky majú vložky po stranách vyrezané ozuby šírky 20 mm a výšky 40 mm.Vložky možno podľa potreby na stavbe tvarovo upravovať.
  Uloženie vložiek na nosnú konštrukciu: min. 20 mm
  Pri strope Ytong Ekonom a streche Komfort je každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.Vložky možno použiť aj pre iné stropné systémy s výškou päty nosníkov 40 mm.

  Vystuženie

  Prídavné vystuženie stropných a strešných konštrukcií sa vykonáva podľa individuálneho návrhu statika a môže obsahovať prídavnú ťahovú výstuž nosníkov a šmykovú výstuž. Takto navrhnutá výstuž je nutnou súčasťou nosnej konštrukcie.Po individuálnom posúdení statikom, je možné zvýšiť nosnosť stropu aj vyššou nabetonávkou na 280 alebo 300 mm.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropné a střešné vložky

      Klasik Ytong+
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P4-500
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 4,2
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3

 • Základné údaje

  Základné údaje - stropné a strešné vložky

  výrobok
   
  rozmery
  d × v × š
  počet
  kusov
  objem
  na palete
  obsah
  palety
  expedičná
  hmotnostť
  typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
  Ytong+ 250 599 × 250 × 249 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
  Ytong+ 200 599 × 200 × 249 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
  Ytong+ 100 599 × 100 × 125 96 1,0 0,719 -*** 5,1
  Ytong Klasik 250 599 × 200 × 249 36 5,9 1,342 6,119** 26,0
  Ytong Klasik 200 599 × 200 × 249 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

  *) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
  **) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
  ***) Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Dimenzačná tabulka pre nosníky

  Prehľad hodnôt pre štandardné nosníky typu A v konštrukciách Ytong Ekonom, Ytong Komfort 250 + 0

  pre osovú vzdialenosť nosníkov 680 mm

  Navrhnuté podľa EN 1992, EN 15037-1
  Výška nadbetonávky: 0 mm
  Vložky: Ytong+ 250 mm
  Nosník: v. 205 mm, rozmer príruby betónového trámca 40 × 120 mm

  Výztuž: BSt 500B
  Betón príruby nosníkov: C20/25 XC1
  Beton monolitu: min. C20/25
  Spotreba betónu na zmonolitnenie: 0,058 m3 na m2 stropu
  Min. uloženie nosníkov: pokiaľ statik neurčí inak, 150 mm

  Charakteristické hodnoty zaťaženia:

  vlastná tiaž konštrukcie (g1 = 2,56 kN/m²) + ostatné stále zaťaženie (g2 = viz tabulka) + úžitkové zaťaženie (q = 2,00 kN/m²)

  Dimenzačná tabulka pre nosníky TU

 • Priečny rez pre použitie mäkkej izolácie

 • Priečny rez pre použitie s tvrdou izoláciou

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov