Správa vecí verejných

Firemné riadenie

Sme spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov. Pri našich obchodných rokovaniach vždy dodržiavame etické a právne normy, ktoré sú pevne zakotvené v našich organizačných štruktúrach.

Správa věcí veřejných

Globálny pakt OSN

Sme členom UN Global Compact, najväčšej celosvetovej iniciatívy pre zodpovednú správu a riadenie spoločností. Podporujeme zásady globálneho paktu OSN v oblasti udržateľného rozvoja naprieč celou našou spoločnosťou - od ťažby surovín, vývoja produktov až po vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Naše pravidlá

Naprieč celou skupinou Xella máme zavedené organizačné postupy, ktorých cieľom je predchádzať nelegálnemu a neetickému správaniu či takémuto správaniu zamedziť. Máme jasne zakotvené procesy v rámci výberových konaní a pevne dané pravidlá ctíme aj v otázke bezpečnosti dát a informácií alebo pri nakladaní s darmi či pozvánkami. Za týmto účelom vznikol etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti Xella.

Kódex správania dodávateľa

Naším cieľom je efektívny nákup a zabezpečenie požadovanej kvality dodávaných služieb a tovaru za najvýhodnejších podmienok. Základným predpokladom je predovšetkým výber spoľahlivého, prevereného a konkurencieschopného dodávateľa a následná kvalitná spolupráca. Výber našich dodávateľov vykonávame pri prísnom dodržaní zásad transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Medzi hlavné nakupované komodity patria:

  • Suroviny (cement, vápno, piesok, hliník, vápenec, oceľ)
  • Obalový materiál (palety, fólie, pásky)
  • Investičné akcie (automatizácia, opravy, manipulačná technika)
  • Náhradní diely
  • Servis strojov a zariadení
  • Opravy
  • Oleje, mazivá, chémia
  • Marketingové služby, IT, kancelárske potreby a vybavenie

Ak sa aj Vy chcete stať dodávateľom skupiny Xella, prosím kontaktujte nás na email: obchod@xella.com

Obchodné podmienky pre dodavatelov: Všeobecné nákupné podmienky | PDF 150 kB
Kodex chování dodavatele: Supplier Code of Conduct (EN-SK) | PDF 300 kB

Ochrana údajů a bezpečnost informací

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií

Ochrana údajov a informácií je pre celú skupinu Xella nanajvýš dôležitá. Nielen, že nás k tomu zaväzujú právne predpisy, ale je tiež v našom vlastnom záujme chrániť dáta a informácie všetkých zainteresovaných strán najlepším možným spôsobom.

Všetci naši zamestnanci sú povinní zúčastňovať sa na školení v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti informácií, čím zabezpečujeme bezpečné a jednotné štandardy v celej skupine.