Schodisková konzola

Schodisková konzola
  • Systémové riešenie pre montáž schodiska Ytong
  • Zväčšenie užitočného priestoru pod schodiskom
  • Jednoduché a pevné ukotvenie schodiskového stupňa

Výrobok

Nehrdzavejúca oceľ.

Norma/predpis

Technická špecifikácia Xella Slovensko, spol. s r.o.

Použitie

Na uloženie pórobetónových schodiskových stupňov Ytong k nosnému alebo obvodovému murivu schodiskových pórobetónových stien v rodinných domoch. Pričom svetlá šírka schodiska smie byť maximálne 1 200 mm.

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Požiarna odolnosť

Konzoly nemusia byť chránené proti ohňu náterom, omietkou alebo obkladom v prípade, že schodisko v rodinnom dome je súčasťou jedného požiarneho úseku a zároveň schodisko neslúži na únik pre viac ako 6 osôb.

Spracovanie

Konzoly je možné použiť iba na schodiská so svetlou šírkou max. 1 200 mm. Konzola sa kratšou vodorovnou časťou zarazí do steny do presne vymeranej a vopred pripravenej vodorovnej drážky.
Na zhotovenie drážky sa najlepšie hodí elektrická uhlová brúska s kotúčom priemeru min. 115 mm. Pre správnu fixáciu konzoly v stene musí byť drážka tesná alebo vyplnená maltou. Pórobetónové prefabrikované stupne Ytong SCH sa osadia na dlhšiu vodorovnú plochu konzoly a po usadení sa zafixujú zospodu proti posunutiu dutým klincom alebo turboskrutkou ø 6 mm a s dĺžkou 100 mm. Na tento účel sú v konzole otvory ø 8 mm. Medzera medzi schodiskovým stupňom a stenou musí byť vyplnená maltou, výslovne sa zakazuje vyplňovať medzeru penou. Na uloženie štandardného schodiskového stupňa Ytong SCH šírky 300 mm sa použijú minimálne 2 konzoly na jednom konci stupňa. Pre schodiskové stupne väčších šírok je nutné počet konzol primerane zvýšiť minimálne o jednu konzolu tak, aby osová vzdialenosť medzi konzolami nebola väčšia ako 300 mm. Šírkou stupňa sa rozumie pôdorysný rozmer stupňa meraný na strane uloženej na konzoly. V prípade stupňov lichobežníkového tvaru je použitie konzol na užšom konci zakázané. Konzoly je možné použiť iba na vonkajšom obvode schodiska, v počte minimálne 2 kusy na jeden stupeň. Za správne použitie schodiskových konzol zodpovedá projektant a toto nie je predmetom tejto technickej špecifikácie.