Samonosné pórobetónové steny

Obvodové samonosné steny predstavujú klasické použitie pórobetónového muriva. Ide o jednovrstvové murivo, ktoré je, ako je dnes obvyklé, murované z tvárnic na celú hrúbku steny. Murivo plní nosnú a zároveň tepelno-izolačnú funkciu. Pri návrhu a realizácii muriva sa musíme sústrediť na také miesta konštrukcie, kde nie je zhotovená jednoduchá plná a bežná väzba pórobetónových blokov, ale kde sa pórobetón stýka s inými konštrukciami a môže byť oslabená jeho nosná a tepelno-izolačná funkcia. Okrem nosnej statickej funkcie muriva tu musíme rešpektovať i normatívne požiadavky tepelnej techniky a je potrebné hľadať kompromis medzi často rozdielnymi požiadavkami na nosnosť a tepelné izolovanie. Výsledkom je potom existencia radu detailov, ktoré dnes môžeme nájsť v katalógu výrobcu alebo ich podľa uvedených princípov môžeme navrhnúť pre stavbu. Je potrebné si uvedomiť, že dané typové detaily sú iba idealizovaným riešením a koncepčnou pomocou výrobcu pórobetónu. Pre stavbu je potrebné ich správne použiť alebo upraviť.

Dôležitými miestami konštrukcie pre pozornosť navrhovateľa stavby sú najmä:

  • spodná časť výmurovky spojená s nadzákladovými vrstvami muriva (soklom)
  • úzke medziokenné piliere
  • preklady, najmä s priestormi na rolety
  • miesta vencov a zabudovaných nosníkov
  • osadenie stropných konštrukcií
  • osadenie strešných konštrukcií vrátane krovu
  • riešenie vyložených a predstupujúcich konštrukcií (vystupujúce podlažia, balkóny)

Obr. 1 – Naznačenie problémových miest murovanej stavby a miest s rozhodujúcimi účinkami zaťaženia

V uvedených miestach dochádza k oslabeniu súvislého pórobetónového muriva vplyvom zabudovaných konštrukcií (stropy a vence), vložených izolačných hmôt najmä za týmito konštrukciami (tepelná izolácia) alebo zmenšením pôdorysných rozmerov s koncentráciou zaťaženia (piliere). Narušenie jednotnej statickej funkcie plnej steny sa prejavuje najmä pri jednovrstvových murovacích konštrukciách. Je preto výhodné použiť väčšiu hrúbku muriva nad 375 mm, pretože potom je viac priestoru na jednotlivé nosné a izolačné prvky. Riešením zvýšených požiadaviek na tepelno-izolačné vlastnosti obvodového plášťa potom narastajú hrúbky vloženej tepelnej izolácie, ktorá je osadená na kraj steny alebo za obvodovú vencovku. Tým vzniká priestor na okraji alebo pri strede muriva, ktorý nie je nosný a okolité konštrukcie musia preniesť pôsobiace zvislé zaťaženie. Preto statik vidí oslabenie steny čo najmenšie a snaží sa redukovať hrúbku mäkkej izolácie pod 80 mm. Pri pórobetóne Ytong je výhoda, že i vložená vencovka má tepelno-izolačnú schopnosť a znižuje hrúbku mäkkej izolácie oproti riešeniam s inými materiálmi muriva. Tento, zdá sa, banálny problém, naberá na význame pri murive viacposchodových objektov a objektov s väčším zaťažením a s väčšou výškou muriva. Možné problémy v riešení sú viditeľné zo schém na obrázku 3. Ide o vysoké vencové únosné výmurovky, dostatočné uloženie stropov a veľkosť vencov a nadväzujúcich nadotvorových prekladov. Pri riešení do muriva vložených vencov a stropných konštrukcií vzniká známy detail s použitím obvodovej vencovky, za ňou umiestnenej tepelnej izolácie a následne pri vnútornej časti steny železobetónovej konštrukcie venca alebo stropu. Pri použití obľúbeného pórobetónového profilu U musíme preveriť dostatočnosť zostávajúceho železobetónového profilu, najmä pre ohybové účinky vznikajúce pri prekladoch a prievlakoch.

Obr. 2. – Schéma oslabenia steny vloženou tepelnou izoláciou

ateriály spoločnosti Xella Slovensko, s. r. o., určené na obvodové steny, sú bloky označené P1,8-300 a P2-350. Bloky P1,8-300 známe ako Ytong Theta sa dodávajú v rozmeroch pre hrúbku muriva 499 mm, bloky P2-350 s názvom Ytong Lambda v rozmeroch pre murivo hrúbky 300, 375 a 450 mm. Na vonkajšie steny je možné použiť i tradičný materiál P2-400 v hrúbke 375 mm. Z uvedených tvaroviek môžeme pri použití kombinácií dvoch hrúbok blokov vhodne riešiť spodnú časť výmuroviek s odsadením sokla. Spodnú časť muriva nad základmi osadíme užším typom blokov a vyššie použijeme širšie bloky. Vzniknutý presah 50 alebo 75 mm je určený na vonkajší obklad sokla alebo optické presadenie

Obr. 3 – Niektoré možnosti osadenia pórobetónového muriva Ytong na základ

Všetky tieto konštrukčné úpravy zjednodušuje použitie dvojvrstvovej steny s oddelenou nosnou funkciou muriva a vonkajšej tepelnej izolácie. Pri použití pórobetónu značky Ytong je výhodné, že i nosná časť steny má výraznú tepelno-izolačnú funkciu. Použitie blokov s pevnosťou P4-500, P4-550 alebo s P6-650 umožní vytvorenie nosnej steny alebo pilierov na koncentrované zaťaženie. Hrúbky nosnej časti takejto steny sa navrhujú 250 alebo 300 mm podľa výšky pôsobiaceho zaťaženia a plochy pilierov medzi otvormi. Na vonkajšiu izolačnú vrstvu je výhodné použiť pórobetónové tepelno-izolačné dosky Ytong Multipor, ktoré vytvárajú pevnú konštrukciu a majú fyzikálne rovnakú podstatu ako nosný materiál muriva.

SPÄT NA HLAVNÚ STRÁNKU NEWSLETTERU