Rady k ošetreniu zaplavených domov zo stavebného systému Ytong

Budovy zo stavebného systému YTONG po povodni

Rady k ošetreniu zaplavených domov

Vysúšanie vlhkých stavebných konštrukcií

Vlhkosť interiéru je pri úplnom premočení stien v prvých 2 až 4 týždňoch vysoká. Doba vysušenia závisí hlavne na intenzite vetrania a poveternostných podmienkach (teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu). Nábytok by sa mal odsunúť od vlhkých stien aspoň 10 cm, aby mohol aj v týchto miestach prúdiť vzduch.

Po povodni v letných mesiacoch by sa malo zaistiť neustále vetranie priestorov. Okná ponechať aspoň pootvorené a dvere v interiéri nechať úplne otvorené. Veľmi účinné je vertikálne vetranie celej budovy od pivnice až po strechu otvorenými strešnými oknami.

Po povodni vo vykurovacom období, predovšetkým v prvých týždňoch, je vhodné vo všetkých miestnostiach s vlhkými stenami normálne kúriť a po jednej až dvoch hodinách nechať budovu priečne prevetrávať po dobu 5 až 10 minút. V nočných hodinách sa odporúča netlmiť kúrenie a vetrať ventilačnými oknami. V prípade, že po vysušení klesnú vonkajšie teploty pod bod mrazu, môže prísť k lokálnym poškodeniam muriva na vonkajšej strane, ktoré je možné opraviť vysprávkovou maltou YTONG. Za 2 až 4 týždne po povodni sa ustáli vlhkosť povrchu stien. Zníži sa aj vlhkosť v interiéri zhruba na úroveň vlhkosti novostavby pri prvom nasťahovaní. Táto vlhkosť bude naďalej klesať spolu s vysychaním stavby. Je však nutné pri kúrení dodržiavať aj správny režim vetrania. Vlhkosť interiéru závisí nielen na stenách, ale aj na ostatných vlhkých plochách. Riziko tvorby plesní je v prevlhnutých stavbách vysoké. Pokiaľ dôjde k napadnutiu plesňami, je to známka toho, že stavba nie je stále dostatočne vysušená. Pleseň zlikvidujeme k tomu určenými chemickými prípravkami a je nutné aj naďalej zvýšiť intenzitu vetrania, prípadne aj kúrenia.

Prístroje na vysúšanie

Nezávisle na materiáli muriva môže pri rýchlom a intenzívnom vysúšaní pomocou vysúšačov prísť k poškodeniu stavebných konštrukcií trhlinami. Použitie týchto prístrojov je vhodné iba, pokiaľ sa musí skrátiť doba vysúšania povrchu stien na menej ako vyššie uvedené 2 až 4 týždne. Spravidla stačí používať tieto vysúšače po dobu jedného týždňa. Odvlhčovače je vhodné použiť v zle vetraných pivniciach apod. Pritom by sa mali použiť iba prístroje, ktoré vedú k povrchovým teplotám muriva max. 40 oC. Vysušovacie prístroje nesmú vypúšťať CO2, pretože tento môže napadnúť štruktúru muriva. Odporúčame uprednostniť žiaričove vysúšače pred kondenzačnými prístrojmi.

Vlastnosti materiálu YTONG po navlhnutí

Pod vodou materiál úplne prevlhne za cca 2 až 3 dni. Rýchlosť nasiaknutia je pritom nižšia než u tehlového muriva.

Pevnosť v tlaku

Kontrolné skúšky preukázali, že pevnosť vodou nasýtených tvárnic YTONG podstatne neklesá a je maximálne 20% pod úrovňou priemernej pevnosti. Pokiaľ boli dodržané normami stanovené pravidlá pre projektovanie, nie je statika stien pri tomto znížení pevnosti tvárnic ohrozená. Po vysušení sa pevnosť vráti na pôvodnú hodnotu.

Tepelnoizolačné vlastnosti

Tepelná vodivosť sa pri prevlhnutí zvyšuje. Po vysušení klesá a tepelno- izolačné vlastnosti sa vrátia na pôvodné hodnoty.

Protikorózna ochrana vystužených dielcov

Výstuž pórobetónových prekladov a panelov YTONG je ošetrená pri výrobe špeciálnou protikoróznou vrstvou, ktorá je vodeodolná.

Omietky

Vonkajšie omietky nebývajú väčšinou poškodené a spravidla nie je nutné ich odstraňovať, niekedy je nutné fasádu vyčistiť (v prípade pochybností konzultujte u výrobcu omietky). Vnútorné omietky môžu byť vodou narušené a je možné ich opraviť. Keramické obklady stačí väčšinou iba vyčistiť.

Kontakt s vykurovacím olejom

Pri kontakte s vykurovacím olejom (naftou), benzínom a liehom nedochádza ku strate pevnosti tvárnic a muriva.
Povrchové znečistenie olejovými emulziami je možné odstrániť umytím čistou vodou.
Zápach a prípadné ohrozenie zdravia v priebehu vysúšania závisí na koncentrácií týchto látok vo vzduchu. Odporúčame obrátiť sa v týchto prípadoch na príslušné inštitúcie (hygienická stanica apod.) Tento problém nie je závislý na stavebnom materiáli.

Znečistenie škodlivými látkami z povodňovej vody

Spravidla sa škodlivé látky pri povodni silno zriedia a murivo nepoškodia. K poškodeniu môžu viesť koncentrované chemikálie, hlavne kyseliny. V týchto prípadoch je možné posúdiť vplyv týchto chemikálií na stavbu až po zistení ich zloženia, koncentrácie a rozsahu napadnutia konštrukcií.

Výkvety

Pri vysychaní úplne premočeného muriva sa môžu na povrchu tvoriť škvrny z jemných bielych výkvetov. Jedná sa o výkvety zo solí, ktoré rozpustila voda v murive a transportuje ich na povrch (sú vo všetkých murovacích materiáloch, nezamieňať za plesne). Po vysušení je možné tieto škvrny (výkvety) odstrániť kefou.