Požiarna odolnosť

 • Požiadavky norem

  Požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb nevýrobných objektov podľa STN 73 0802

  Stupeň požiarnej bezpečnosťi požiarnych úsekov pre nehorľavý konštrukčný systém objektu
  Najvyššie výpočtové požiarne zaťaženie v posuzovanom požiarnom úseku
  Najnižší stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
   
  Výška objektu h (nadzemní podlaží) v [m]
  15 kg/m²
  12
  30
  60
  bez obmedzení
  30 kg/m²
  O
  12
  30
  bez obmedzení
  45 kg/m²
  O
  6
  22
  45
  bez obmedzení
  60 kg/m²
  O
  6
  12
  30
  45
  bez obmedzení
  90 kg/m²
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  bez obmedz.
  120 kg/m²
  N
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  > 120 kg/m²
  viz Tabulka 8 ČSN 73 0802 vč. poznámek
  Vysvetlivky:
  N ... Nesmie sa použiť
  O ... požiarne úseky v jednopodlažných stavebných objektoch
  Oa ... požiarne úseky v jednopodlažných stavebných objektoch a súčiniteľom a ≤ 1,1
  Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v minútach
  Stavebná konštrukcia
  Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
  Požiarne stěny
  v podzemných podlažiach
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  v nadzemných podlažiach
  15
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  v poslednom nadzemnom podlaží
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  medzi objektami
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu objektu
  v podzemných podlažiach
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  v nadzemných podlažiach
  15
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  v poslednom nadzemnom podlaží
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku nezabezpečujúce stabilitu objektu
  bez ohľadu na podlažie
  15
  15
  30
  30
  45
  45
  60
  Výťahové a inštalačné šachty
  evakuačné a požiarne výťahy a ostatné šachty pozri požiarne steny a stropy
  šachty ostatné do výšky 45 m
  30
  30
  30
  30
  45
  60
  90
  Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách
  v podzemných podlažiach
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90
  v nadzemných podlažiach
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  v poslednom nadzemnom podlaž
  15
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  vo všetkých podlažiach medzi objektami
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90
   
 • Odporúčané riešenia - Požiarna odolnosť murovaných stien Ytong a Silka

  Reakcia na oheň murovacích prvkov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Reakcia na oheň murovacích prvkov Silka: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  deliaca stena stena, ktorá je vystavená požiarnemu namáhániu iba z jednej strany
  nedeliaca stena nosná stena, ktorá je vystavená požiarnemu namáhaniu z dvoch alebo viacerých strán
  nenosná stena stena zaťažená prevažne svojou vlastnou tiažou a ktorá nevystužuje nosné steny
  nosná stena stena väčšinou vystavená namáhaniu v tlaku, určená pre zachytenie zvislých a tiež vodorovných zaťažení
  α súčiniteľ využitia steny, pomer skutočného zaťaženia steny a jej únosnosti
   
  Požiarne kritériá  
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  W medzný stav obmedzenia radiácie, platí pre plošné požiarno deliace konštrukcie. Obmedzuje tepelný tok sálajúci z konštrukcie na strane odvrátenej od požiaru
  M mechanická odolnosť
  Minimálne rozmery muriva Ytong pre klasifikáciu požiarnej odolnosťi podľa STN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požiarnej odolnosti 240 minút sa v SR nepoužívajú.
  Hrúbky stien sú odporučené s ohľadom nadštandardný sortiment Ytong.
  Murivo z presných pórobetónových tvárnic na maltu pre tenké špáry.
  Pri návrhu konštrukcií je nutné rešpektovať parametre podľa STN EN 1996-1-1, ČS EN 1996-2 a STN EN 1996-3.
  Minimálne hrúbky muriva Ytong pre klasifikáciu požiarne odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  125
  150
  150
  200
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  125
  125
  150
  200
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  200
  200
  200
  250
  250
  300
  mm
  stena omietnutá *
  150
  150
  150
  200
  250
  250
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Deliace jednovrstvové i zdvojené steny
  Nosné a nenosné steny
  požiarne kritérium
  REI-M a EI-M
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  300
  300
  300
  300
  375
  375
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm na straně vystavené požáru
  Piliere a stĺpy - minimálne dlžky muriva Ytong pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace dutinové steny s jednou zaťaženou stienou - hrúbka každej vrstvy muriva
  Nosné steny
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  125
  150
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  100
  150
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P2 a P4 o dľžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  365
  490
  490
  1000
  1000
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  300
  365
  365
  615
  730
  730
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  240
  300
  300
  490
  490
  615
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  200
  240
  240
  365
  490
  615
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  200
  240
  240
  365
  490
  615
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P2 a P4 o dľžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  365
  365
  365
  490
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  240
  240
  240
  300
  365
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  240
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  240
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P6 o dľžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  365
  365
  615
  730
  730
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  240
  300
  240
  490
  615
  615
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  200
  240
  240
  365
  365
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  170
  200
  175
  300
  365
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  170
  200
  175
  300
  365
  490
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P6 o dľžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  200
  300
  300
  300
  365
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  200
  200
  200
  240
  300
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  200
  200
  200
  200
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  150
  150
  150
  200
  200
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  150
  150
  150
  200
  200
  300
  mm
  Minimálne rozmery muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požiarnej odolnoti 240 minút sa v SR nepoužívajú.
  Hrúbky stien sú odporúčané s ohľadom na štandardný sortiment Silka.
  Murivo z presných vápenno pieskových murovacích prvkov na maltu pre tenké spáry.
  Pri návrhu konštrukcií je nutné rešpektovať parametre podľa STN EN 1996-1-1, STN EN 1996-2 a STN EN 1996-3.
  Minimálne hrúbky muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  150
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  115
  150
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  150
  200
  240
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  150
  175
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  150
  175
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Deliace jednovrstvé i zdvojené steny
  Nosné a nenosné steny
  požiarne kritérium
  REI-M a EI-M
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  Silka S12-1800 až S20-2000
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  Silka S12-1400 až S15-1600
  300
  300
  300
  300
  300
  365
  mm
  Deliace dutinové steny s jednou zaťaženou stienou - hrúbka každej vrstvy muriva
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Deliace dutinové steny s jednou zaťaženou stienou - hrúbka každej vrstvy muriva
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  150
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  100
  150
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm na straně vystavené požáru
  Piliere a stĺpy - minimálne dlžky muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny S15-1600 až S20-2000 o dľžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 100 mm
  490
  630
  630
  990
  1000
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 150 mm
  365
  490
  490
  730
  990
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 175 mm
  240
  240
  240
  300
  300
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  240
  240
  300
  300
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 240 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. 365 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  240
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny S15-1600 až S20-2000 o dľžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 100 mm
  365
  490
  490
  730
  1000
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 150 mm
  300
  300
  300
  615
  730
  990
  mm
  stena neomietnutá hr. 175 mm
  240
  240
  240
  240
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  240
  240
  240
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 240 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  240
  mm
  stena neomietnutá hr. 365 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  170
  mm
 • Odporúčané riešenia - Požiarna odolnosť prekladov Ytong

  Reakcia na oheň pórobetónových prekladov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  h hrúbka dielca
  hmin minimálna hrúbka dielca
  a osová vzdialenosť výstuže od najbližšieho exponovaného povrchu
  amin minimálna osová vzdialenost výstuže od nejbližšieho exponovaného povrchu
   
  Požiarne kritériá
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  Požiarna odolnosť pórobetónových vystužených prekladov
  Poznámky:
  Požiarna odolnosť stanovena podľa STN EN 12602 Prefabrikované vystužené dielce z autoklávovaného pórobetónu.
  Požiarna odolnosť stanovená z rozmerov přrekladov a krytia výstuže pórobetónom.
  Hodnoty sú uvedené pre neomietnuté prefabrikáty.
  Preklady Ytong pre nosné i nenosné murivo
   
  ozn.
  značka
  hrúbka
  výška
  délka max.
   
  [mm]
  [mm]
  [mm]
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  200
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  250
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  300
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  375
  249
  2500
  REI 60
  min