Požiarna odolnosť

 • Požiadavky noriem

  Požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb nevýrobných objektov podľa STN 73 0802

  Stupeň požiarnej bezpečnosi požiarnych úsekov pre nehorľavý konštrukčný systém objektu
  Najvyššie výpočtové požiarne zaťaženie v posuzovaném požiarnom úseku
  Najnižší stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
   
  Výška objektu h (nadzemní podlaží) v [m]
  15 kg/m²
  12
  30
  60
  bez obmedzení
  30 kg/m²
  O
  12
  30
  bez obmedzení
  45 kg/m²
  O
  6
  22
  45
  bez obmedzení
  60 kg/m²
  O
  6
  12
  30
  45
  bez obmedzení
  90 kg/m²
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  bez obmedz.
  120 kg/m²
  N
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  > 120 kg/m²
  viz Tabulka 8 ČSN 73 0802 vč. poznámek
  Vysvetlivky:
  N ... nesmie sa použiť
  O ... požiarne úseky v jednopodlažných stavebných objektoch
  Oa ... požiarne úseky v jednopodlažných stavebných objektoch a súčiniteľom a ≤ 1,1
   
  Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v minútach
  Stavebné konštrukcie
  Stupeň požiarnu bezpečnosťi požiarneho úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
  Požiarne steny
  v podzemných podlažiach
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  v nadzemných podlažiach
  15
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  v poslednom nadzemnom podlaží
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  medzi objektami
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  Nenosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku
  bez ohľadu nad podlažie
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Výťahové a intalačné šachty
  evakuačné a požiarne výťahy a ostatné šachty
  pozri požiarne steny a stropy
  šachty ostatné do výšky 45 m
  30
  30
  30
  30
  45
  60
  90
  Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách
  v podzemných podlažiach
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90
  v nadzemných podlažiach
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  v poslednom nadzemnom podlaží
  15
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  vo všetkých podlažiach medzi objektami
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90
 • Odporúčané riešenia - Požiarna odolnosť murovaných stien Ytong a Silka

  Reakcia na oheň murovacích prvkov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Reakcia na oheň murovacích prvkov Silka: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  deliaca stena stena, ktorá je vystavená požiarnemu namáhániu iba z jednej strany
  nedeliaca stena nosná stena, ktorá je vystavená požiarnemu namáhaniu z dvoch alebo viacerých strán
  nenosná stena stena zaťažená prevažne svojou vlastnou tiažou a ktorá nevystužuje nosné steny
  nosná stena stena väčšinou vystavená namáhaniu v tlaku, určená pre zachytenie zvislých a tiež vodorovných zaťažení
  α súčiniteľ využitia steny, pomer skutočného zaťaženia steny a jej únosnosti
   
  Požiarne kritériá  
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  W medzný stav obmedzenia radiácie, platí pre plošné požiarno deliace konštrukcie. Obmedzuje tepelný tok sálajúci z konštrukcie na strane odvrátenej od požiaru
  M mechanická odolnosť
  Minimálne rozmery muriva Ytong pre klasifikáciu požiarnej odolnosťi podľa STN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požiarnej odolnosti 240 minút sa v SR nepoužívajú.
  Hrúbky stien sú odporúčané s ohľadom na štandardný sortiment Ytong.
  Murivo z presných pórobetonových tvárnic na maltu pre tenké špáry.
  Pri návrhu konštrukcií je nutné repektovať parametre podľa STN EN 1996-1-1, STN EN 1996-2 a STN EN 1996-3.
  Minimálne hrúbky muriva Ytong pre klasifikáciu požiarne odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace jednovrstvové steny
  Nenosné steny
  požiarne kritérium
  EI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  75
  75
  75
  100
  100
  150
  mm
  stena omietnutá *
  50
  75
  75
  75
  100
  100
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Dělicí jednovrstvové i zdvojené steny
  Nosné a nenosné steny
  požiarne kritérium
  REI-M a EI-M
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  300
  300
  300
  300
  375
  375
  mm
  Piliere a stĺpy - minimálne dlžky muriva Ytong pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Minimálne rozmery muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požiareja odolnosti 240 minut sa v SR nepoužívajú.
  Hrúbky stien sú odporúčané s ohľadom na štandardný sortiment Ytong.
  Murivo z presných pórobetonových tvárnic na maltu pre tenké špáry.
  Pri návrhu konštrukcií je nutné repektovaťt parametr podľa STN EN 1996-1-1, STN EN 1996-2 a STN EN 1996-3.
  Minimálne hrúbky muriva Silka pre klasifikáciu požiarne odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Deliace jednovrstvové i zdvojené steny
  Nosné a nenosné steny
  požiarne kritérium
  REI-M a EI-M
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  Silka S12-1800 až S20-2000
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  Silka S12-1400 až S15-1600
  300
  300
  300
  300
  300
  365
  mm
  Piliere a stĺpy - minimálne dlžky muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosi podľa STN EN 1996-1-2
 • Odporúčané riešenia - Požiarna odolnosť prekladov Ytong

  Reakcia na oheň pórobetonových prekladov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  h hrúbka dielca
  hmin minimálna hrúbka dielca
  a osová vzdialenosť výstuže od najbližšieho exponovaného povrchu
  amin minimálna osová vzdialenost výstuže od nejbližšieho exponovaného povrchu
   
  Požiarne kritériá
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  Požiarna odolnosť pórobetónových vystužených prekladov
  Poznámky:
  Požiarna odolnosť stanovena podľa STN EN 12602 Prefabrikované vystužené dielce z autoklávovaného pórobetónu
  Požiarna odolnosť stanovená z rozmerov přrekladov a krytia výstuže pórobetónom.
  Hodnoty sú uvedené pre neomietnuté prefabrikáty.
  Preklady Ytong pre nosné i nenosné murivo
    ozn. značka hrúbka výška délka max.    
        [mm] [mm] [mm]    
  Nosné preklady NOP P4,4-600
  200
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady NOP P4,4-600
  250
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady NOP P4,4-600
  300
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady NOP P4,4-600
  375
  249
  2500
  REI 60
  min
  Preklady Ytong pre nenosné murivo (priečky)
    ozn. značka hrúbka výška délka max.    
        [mm] [mm] [mm]    
  Nenosné preklady NEP P4,4-600
  75
  249
  1250
  REI 30 min
  Nenosné preklady NEP P4,4-600
  100
  249
  1250
  REI 60 min
  Nenosné preklady NEP P4,4-600
  125
  249
  1250
  REI 60 min
  Nenosné preklady NEP P4,4-600
  150
  249
  1250
  REI 60 min