Požiarna odolnosť

 • Požiadavky norem

  Požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb nevýrobných objektov podľa STN 73 0802

  Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov pre nehorľavý konštrukčný systém objektu
  Najvyššie výpočtové požiarne zaťaženie v posudzovanom požiarnom úseku Najnižší stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
    I. II. III. IV. V. VI. VII.
    Výška objektu h (nadzemné podlažie) v [m]
  15 kg/m² 12 30 60 bez obmedzení
  30 kg/m² O 12 30 bez obmedzení
  45 kg/m² O 6 22 45 bez obmedzení
  60 kg/m² O 6 12 30 45 bez obmedzení
  90 kg/m² Oa O 6 12 30 45 bez obmedz.
  120 kg/m² N Oa O 6 12 30 45
  > 120 kg/m² pozri Tabuľka 8 STN 73 0802 vr. poznámok
  Vysvetlivky:
  N ... nesmie sa použiť
  O ... požiarne úseky v jednopodlažných stavebných objektoch
  Oa ... požiarne úseky v jednopodlažných stavebných objektoch a súčiniteľom a ≤ 1,1
  Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v minútach
  Stavebné konštrukcie Stupeň požiarnej bezpečnosi požiarneho úseku
    I. II. III. IV. V. VI. VII.
  Požiarne stropy
  v poslednom nadzemnom podlaží 15 15 30 30 45 60 90
  medzi objektami 30 45 60 90 120 180 180
  Strechy
  nosné konštrukcie striech 15 15 30 30 45 60 90
  steešné plášte - - 15 15 30 30 45
  Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stropoch
  v podzemných podlažiach 15 30 30 45 60 90 90
  v nadzemných podlažiach 15 15 30 30 45 60 90
  v poslednom nadzemnom podlaží 15 15 15 30 30 45 60
  vo všetkých podlažiach medzi objektami 15 30 30 45 60 90 90
 • Odporúčané riešenia - Požiarna odolnosť stropných a strešných dielcov Ytong

  Reakcia na oheň pórobetónových vystužených dielcov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  h hrúbka dielca
  hmin minimálna hrúbka dielca
  a osová vzdialenosť výstuže od najbližšieho exponovaného povrchu
  amin minimálna osová vzdialenost výstuže od nejbližšieho exponovaného povrchu
   
  Požiarne kritériá
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  Požiarna odolnosť pórobetónových vystužených stropných a strešných dielcov
  Poznámky:
  Požiarna odolnosť stanovena podľa STN EN 12602 Prefabrikované vystužené dielce z autoklávovaného pórobetónu
  Požiarna odolnosť stanovená z rozmerov dielcov a krytia výstuže pórobetónom.
  Hodnoty sú uvedené pre neomietnuté prefabrikáty.
  Stropné a střrešné dielce sa vyrábajú na zákázku, vrátane stanovených požiadaviek na požiarnu odolnosť.
  Minimálne hrúbky dielcov hmin a najmenšia osová vzdialenosť výstuže amin pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 12602
  Objemová hmotnosť dielcov ≥ 350 kg/m3
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  60
  90
  120
  min
  Rozpätie dielcov do 3,0 m
  hmin/amin
  100/15
  100/25
  150/45
  175/50
  mm
  Rozpätie dielcov do 4,5 m
  hmin/amin
  150/15
  150/25
  150/45
  175/55
  mm
  Rozpätie dielcov do 6,0 m
  hmin/amin
  175/20
  200/25
  200/45
  200/55
  mm
  Rozpätie dielcov do 7,5 m
  hmin/amin
  240/20
  240/35
  240/45
  240/55
  mm
   
  Objemová hmotnosť dielcov ≥ 450 kg/m3
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  60
  90
  120
  min
  Rozpätie dielcov do 3,0 m
  hmin/amin
  100/15
  100/22
  150/35
  175/40
  mm
  Rozpätie dielcov do 4,5 m
  hmin/amin
  150/15
  150/22
  150/35
  175/45
  mm
  Rozpätie dielcov do 6,0 m
  hmin/amin
  175/15
  200/22
  200/35
  200/45
  mm
  Rozpätie dielcov do 7,5 m
  hmin/amin
  240/20
  240/30
  240/35
  240/45
  mm
   
  Objemová hmotnosť dielcov ≥ 550 kg/m3
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  60
  90
  120
  min
  Rozpätie dielcov do 3,0 m
  hmin/amin
  100/15
  100/20
  150/30
  175/35
  mm
  Rozpätie dielcov do 4,5 m
  hmin/amin
  150/15
  150/20
  150/30
  175/35
  mm
  Rozpätie dielcov do 6,0 m
  hmin/amin
  175/15
  200/20
  200/30
  200/35
  mm
  Rozpätie dielcov do 7,5 m
  hmin/amin
  240/15
  240/20
  240/30
  240/35
  mm
   
  Objemová hmotnosť dielcov ≥ 700 kg/m3
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  60
  90
  120
  min
  Rozpätie dielcov do 3,0 m
  hmin/amin
  100/15
  100/20
  150/25
  175/30
  mm
  Rozpätie dielcov do 4,5 m
  hmin/amin
  150/15
  150/20
  150/25
  175/30
  mm
  Rozpätie dielcov do 6,0 m
  hmin/amin
  175/15
  200/20
  200/25
  200/30
  mm
  Rozpätie dielcov do 7,5 m
  hmin/amin
  240/15
  240/20
  240/25
  240/35
  mm
 • Odporúčané riešenia - Požiarna odolnosť stropných systémov Klasik, Ekonom a Komfort

  Reakcia na oheň železobetónových stropných nosníkov: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Reakcia na oheň pórobetónových stropných vložiek Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  h hrúbka dielca
  hmin minimálna hrúbka dielca
  a osová vzdialenosť výstuže od najbližšieho exponovaného povrchu
  amin minimálna osová vzdialenost výstuže od nejbližšieho exponovaného povrchu
   
  Požiarne kritériá
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  Požiarna odolnosť konštrukcií zložených zo stropných nosníkov a stropných vložiek
  Poznámky:
  Rozhodujúca je požiarna odolnosť nosného prvku, tzn. železobetónových stropných nosníkov.
  Požiarna odolnosť stanovená podľa STN EN 1992-1-2 Navrhovanie betónových konštrukcií.
  Požiarna odolnosť stanovena z rozmerov stropných nosníkov a krytia výztuže betónom.
  Stropné nosníky splňajú parametre následujúcej tabuľky a dosahujú tak REI 30.
  Hodnoty sú uvedené pre neomietnuté konštrukcie
  Minimálne rozmery nosníkov bmin a najmenšia osová vzdialenosť výztuže amin pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1992-1-2
  Stropné nosníky šířky 120 mm, šírka rebra/stojiny 80 mm
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  min
  Trámce Ytong typ A, B, C
  bmin/amin
  120/20
  mm