Požiarna odolnosť

 • Požiadavky noriem

  Požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb nevýrobných objektov podľa STN 73 0802

  Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov pre nehorľavý konštrukčný systém objektu
  Najvyššie výpočtové požiarne zaťaženie
  v posudzovanom požiarnom úseku
  Najnižší stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
    Výška objektu h (nadzemné podlažie) v [m]
  15 kg/m²
  12
  30
  60
  bez obmezení
  30 kg/m²
  O
  12
  30
  bez obmezení
  45 kg/m²
  O
  6
  22
  45
  bez obmezení
  60 kg/m²
  O
  6
  12
  30
  45
  bez obmezení
  90 kg/m²
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  bez obmez.
  120 kg/m²
  N
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  > 120 kg/m² pozri Tabuľka 8 STN 73 0802 vr. poznámok
  Vysvatlivky:
  N ... nesmie sa použiť
  O ... požiarne úseky v jednopodlažýích staviebných objektoch
  Oa ... požiarne úseky v jednopodlažných staviebných objektoch a súčiniteľom a ≤ 1,1

  Požadovaná požiarna odolnosť staviebných konštrukcií v minútach
  Stavebné konštrukcie Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
  Obvodové steny zabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho častí
  v podzemných podlažiach
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  v nadzemných podlažiach
  15
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  v poslednom nadzemnom podlaží
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  Obvodové steny nebezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho častí
  bez ohľadu na podlažie
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  šachty ostatné do výšky 45 m
  30
  30
  30
  30
  45
  60
  90
  Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách
  v podzemných podlažiach
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90
  v nadzemných podlažiach
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  v poslednom nadzemnom podlaží
  15
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  vo všetkých podlaž. medzi objektami
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90

 • Požiarna odolnosť - Požiarna odolnosť murovaných stien Ytong a Silka

  Reakcia na oheň murovacích prvkov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Reakcia na oheň murovacích prvkov Silka: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  deliaca stena stena, ktorá je vystavená požiarnemu namáhániu iba z jednej strany
  nedeliaca stena nosná stena, ktorá je vystavená požiarnemu namáhaniu z dvoch alebo viacerých strán
  nenosná stena stena zaťažená prevažne svojou vlastnou tiažou a ktorá nevystužuje nosné steny
  nosná stena stena väčšinou vystavená namáhaniu v tlaku, určená pre zachytenie zvislých a tiež vodorovných zaťažení
  α súčiniteľ využitia steny, pomer skutočného zaťaženia steny a jej únosnosti
   
  Požiarne kritériá  
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  W medzný stav obmedzenia radiácie, platí pre plošné požiarno deliace konštrukcie. Obmedzuje tepelný tok sálajúci z konštrukcie na strane odvrátenej od požiaru
  M mechanická odolnosť
  Minimálne rozmery muriva Ytong pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požiarnej odolnosti 240 minút sa v SR nepoužívajú.
  Hrúbky stien sú odporučené s ohľadom nadštandardný sortiment Ytong.
  Murivo z presných pórobetónových tvárnic na maltu pre tenké špáry.
  Pri návrhu konštrukcií je nutné rešpektovať parametre podľa STN EN 1996-1-1, ČS EN 1996-2 a STN EN 1996-3.
  Minimálne hrúky muriva Ytong pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace jednovrstvové steny
  Nenosné steny
  požiarne kritérium
  EI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  75
  75
  75
  100
  100
  150
  mm
  stena omietnutá *
  50
  75
  75
  75
  100
  100
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z obou stran
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  125
  150
  150
  200
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  125
  125
  150
  200
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z obou stran
  Deliace jednovrstvové i zdvojené steny
  Nosné a nenosné steny
  požiarne kritérium
  REI-M a EI-M
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  300
  300
  300
  300
  375
  375
  mm
  Deliace dutinové steny s jednou zaťaženou stenou - hrúbka každe vrstvy muriva
  Nosné steny
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  125
  150
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  100
  150
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm na straně vystavené požiaru
  Piliere a stĺpy - minimálne dĺžky muriva Ytong pre klasifikáciu požiareja odolnosťi podľa STN EN 1996-1-2
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P2 a P4 o dĺžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  365
  490
  490
  1000
  1000
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  300
  365
  365
  615
  730
  730
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  240
  300
  300
  490
  490
  615
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  200
  240
  240
  365
  490
  615
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  200
  240
  240
  365
  490
  615
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P2 a P4 o dĺžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  365
  365
  365
  490
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  240
  240
  240
  300
  365
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  240
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  240
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P6 o dĺžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  365
  365
  615
  730
  730
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  240
  300
  240
  490
  615
  615
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  200
  240
  240
  365
  365
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  170
  200
  175
  300
  365
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  170
  200
  175
  300
  365
  490
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny P6 o dĺžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  200
  300
  300
  300
  365
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 250 mm
  200
  200
  200
  240
  300
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  200
  200
  200
  200
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 375 mm
  150
  150
  150
  200
  200
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. > 375 mm
  150
  150
  150
  200
  200
  300
  mm
  Minimálne rozmery muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požiarnej odolnosi 240 minút sa v SR nepoužívajú.
  Hrúbky stien sú odporúčané s ohľadom na štandardný sortiment Silka.
  Murivo z presných vápenno pieskových murovacích prvkov na maltu pre tenké špáry.
  Pri návrhu konštrukcií je nutné rešspektovaťparamtre podľa STN EN 1996-1-1, STN 1996-2 a STN EN 1996-3.
  Minimálne hrúbky muriva Silka pre klasifikáciu požiarna odolnosťi podľa STN EN 1996-1-2
  Deliace jednovrstvové steny
  Nenosné steny
  požiarne kritérium
  EI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  70
  70
  70
  100
  100
  150
  mm
  stena omietnutá *
  50
  70
  70
  100
  100
  150
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Deliace jednovrstvové steny
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  150
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  115
  150
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm z oboch strán
  Dělicí jednovrstvé i zdvojené steny
  Nosné a nenosné steny
  požiarne kritérium
  REI-M a EI-M
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  Silka S12-1800 až S20-2000
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  Silka S12-1400 až S15-1600
  300
  300
  300
  300
  300
  365
  mm
  Deliace dutinové steny s jednou zaťaženou stenou - hrúbka každej vrstvy muriva
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Deliace dutinové steny s jednou zaťaženou stienou - hrúbka každej vrstvy muriva
  Nosné steny, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  REI
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá
  100
  100
  100
  100
  150
  200
  mm
  stena omietnutá *
  100
  100
  100
  100
  100
  150
  mm
  * sadrová omietka hr. 10 mm na straně vystavené požiaru
  Piliere a stĺpy - minimálnej dlžky muriva Silka pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľa STN EN 1996-1-2
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny S15-1600 až S20-2000 o dĺžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 1,0
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 100 mm
  490
  630
  630
  990
  1000
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 150 mm
  365
  490
  490
  730
  990
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 175 mm
  240
  240
  240
  300
  300
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  240
  240
  300
  300
  490
  mm
  stena neomietnutá hr. 240 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. 365 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  240
  mm
  Nedeliace jednovrstvové steny
  Nosné steny S15-1600 až S20-2000 o dĺžke < 1,0 m, súčiniteľ využitia a ≤ 0,6
  požiarne kritérium
  R
  požiarna odolnosť
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stena neomietnutá hr. 100 mm
  365
  490
  490
  730
  1000
  1000
  mm
  stena neomietnutá hr. 150 mm
  300
  300
  300
  615
  730
  990
  mm
  stena neomietnutá hr. 175 mm
  240
  240
  240
  240
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 200 mm
  240
  240
  240
  240
  240
  365
  mm
  stena neomietnutá hr. 240 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  300
  mm
  stena neomietnutá hr. 300 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  240
  mm
  stena neomietnutá hr. 365 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  170
  mm
 • Odporúčané řiešenia - Požiarna odolnosť prekladov Ytong

  Reakcia na oheň pórobetónových prekladov Ytong: Trieda A1 podľa STN EN 13501-1
  Termíny, značky Definície
  h hrúbka dielca
  hmin minimálna hrúbka dielca
  a osová vzdialenosť výstuže od najbližšieho exponovaného povrchu
  amin minimálna osová vzdialenost výstuže od nejbližšieho exponovaného povrchu
   
  Požiarne kritériá
  R medzný stav únosnosti a stability - platí pre všetky nosné konštrukcie
  E medzný stav celistvosti - platí pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie
  I medzný stav izolačnej schopnosti, nutná pre všetky plošné požiarno deliace konštrukcie, bráni nadmernému zahrievaniu priestoru na strane odvrátenej od požiaru
  Požiarna odolnosť pórobetonových vystužených prekladov
  Poznámky:
  Požiarna odolnosť stanovena podľa STN EN 12602 Prefabrikované vystužené dielce z autoklávovaného pórobetónu
  Požiarna odolnosť stanovená z rozmerov prekladov a krytia výztuže pórobetónom.
  Hodnoty sú uvedené pre neomietnuté prefabrikáty.
  Preklady Ytong pre nosné i nenosné murivo
   
  ozn.
  značka
  hrúka
  výška
  dľžka max.
   
  [mm]
  [mm]
  [mm]
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  200
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  250
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  300
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné preklady
  NOP
  P4,4-600
  375
  249
  2500
  REI 60
  min