Ochrana osobných údajov

ZÁSADY ZPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa našich webových stránok a iných on-line prezentácií

I. Všeobecne

1. Prevádzkovateľ

V rámci spoločností skupiny Xella berieme veľmi vážne ochranu Vašich osobných údajov a dodržiavame právne záväzky, ktoré slúžia na ich ochranu. Právne ustanovenia vyžadujú pri spracúvaní osobných údajov predovšetkým úplnú transparentnosť. Iba v prípade, že Vy ako subjekt údajov budete vnímať, že je spracúvanie Vašich osobných údajov transparentné a pre Vás prijateľné, možno mať za to, že ste dostatočne informovaní o zámere, účele a rozsahu spracúvania. Tieto zásady spracúvanie osobných údajov ("Zásady") podrobne vysvetľujú, popisujú ktoré osobné údaje spracúvame, keď navštívite naše webové stránky www.ytong.sk prípadne iné stránky, na ktoré naše webové stránky alebo naša on-line prezentácia na sociálnych sieťach odkazuje.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov zodpovedným za spracúvanie v zmysle regulačných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, predovšetkým všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, je:

Xella Slovensko, spol. s r.o.

Zápotočná 1004

908 41 Šaštín – Stráže

Tel. 0800 118 583

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na:

FairData Professionals, a.s.

Na Florenci 23, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 255 000 367

dpoczsk@xella.com


Upozorňujeme, že na základe Vašej interakcie (kliknutia) Vás môžu odkazy na našich webových stránkach presmerovať na iné webové stránky a sociálne siete, ktorej prevádzkovateľovi nie sme my, ale tretie strany. Tieto odkazy sú jasne označené alebo sú viditeľné podľa zmeny adresného riadku vo Vašom prehliadači. Nie sme zodpovední za dodržiavanie platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečné nakladanie s Vašimi osobnými údajmi prevádzkovateľovi týchto webových stránok a sociálnych sietí tretích strán.

2. Definície

2.1 Podľa nariadenia GDPR

Pre účely týchto Zásad používame pojmy z právneho názvoslovia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR). Konkrétne definícia podľa čl. 4 GDPR sú dostupné na webových stránkach (napr. na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 ).

2.2 Súbory cookies

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, prostredníctvom ktorého na naše webové stránky pristupujete a načítavajú sa z neho. Obsahujú kombináciu písmen a obrázkov a umožňujú nám napr. rozpoznať Vás ako užívateľa a Vaše platné nastavenie, keď sa na naše webové stránky vraciate; tiež umožňujú, Vaše trvalé prihlásenie k zákazníckemu účtu, a ďalej slúži na štatistickú analýzu užívateľského správania.

2.3 Kategórie údajov

Ak v týchto Zásadách odkazujeme na kategórie údajov, ktoré spracovávame, máme za to, že zahŕňajú predovšetkým nasledujúce údaje: Základné údaje (napr. meno, adresa, dátum narodenia), kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne čísla, služby zasielania správ), údaje o obsahu (napr. textové položky, fotografie, videá, obsah dokumentov/súborov), zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, podmienky, zákaznícke kategórie), platobné údaje (napr. bankové údaje, história platieb, používanie iných poskytovateľov platobných služieb), údaje o využívaní (napr. podrobnosti o priebehu Vašej návštevy našich webových stránok, využívanie konkrétneho obsahu, dobách prístupu) a údaje o pripojení (napr. údaje o koncovom zariadení, IP adresy, adresa URL odkazujúceho servera).

3. Informácie o spracúvaní

Spracúvanie osobných údajov vykonávame vždy iba v nevyhnutnom rozsahu a na základe príslušného právneho základu podľa GDPR. Osobné údaje predávame tretím stranám iba v konkrétnych prípadoch popísaných nižšie. Vaše osobné údaje sú chránené vhodnými technickými a organizačnými opatreniami (napr. pseudonymizáciou, šifrovaním).

Okrem prípadov, keď sme zo zákona povinní uchovávať alebo odovzdávať osobné údaje tretím stranám (najmä orgánom činným v trestnom konaní), naše rozhodnutie, ktoré osobné údaje spracovávame a v akej miere ich môžeme v určitých prípadoch sprístupniť ďalším subjektom, závisí predovšetkým od funkcií webových stránok, ktoré používate.

4. Doba uchovania

K vymazaniu osobných údajov dôjde, ihneď ako bude naplnený účel spracúvania alebo ak účel spracúvania zanikne, alebo uplynutím doby spracúvania. V prípade, že používame súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre sprístupnenie Vami požadované služby, informujeme Vás o dobe spracovania týchto cookies v závere týchto zásad spracovanie osobných údajov.

5. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

K automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 ods. 1, 4 GDPR nedochádza.

6. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo:

- na informácie o osobných údajoch spracovávaných o Vás podľa čl. 15 GDPR;

- na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;

- na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

- na obmedzenie spracovanie, článok 18 GDPR;

- na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, a

- na podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby podľa čl. 21 GDPR.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Hraničná 12,

820 07 Bratislava 27

www.dataprotection.gov.sk


7. Oznamovacie povinnosti prevádzkovateľa

V prípade, že uplatníte právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania vykonané v súlade s článkom 16, čl. 17 ods. 1 a čl. 18 GDPR, informujeme o tom každého príjemcu, ktorému boli Vaše osobné údaje sprístupnené, ak sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak nás o to požiadate, budeme Vás o týchto príjemcoch informovať.

8. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V prípade, nie je stanovené inak v oddieloch II. A III. týchto Zásad, nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť. V prípade, že sú osobné údaje potrebné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nie je plnenie alebo uzavretie zmluvy možné bez poskytnutia Vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že v určitých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak nám súhlas neudelíte a Vaše osobné údaje v požadovanom rozsahu nám neposkytnete, je možné, že nebudete mať možnosť využívať naše webové stránky v plnom rozsahu.

9. Právo vzniesť námietku a právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli. Upozorňujeme, že odvolanie Vášho súhlasu nijako neovplyvňuje zákonnosť spracúvania do okamžiku odvolania Vášho súhlasu. Ak súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvoláte a neexistuje žiadny iný právny základ, ktorý by odôvodňoval ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, sme povinní podľa čl. 17 ods. 1 písm. b) GDPR spracovanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu ukončiť.

V prípade, že proti spracovaniu Vašich osobných údajov vznesiete námietku, spracúvanie ukončíme, ak nám ďalšie spracúvanie neukladá zákon (napr. o účtovníctve). Ak Vaša námietka bude smerovať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, spracúvanie ukončíme bez zbytočného odkladu.

Námietku proti spracúvaniu alebo odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžete realizovať prostredníctvom oznámenia zaslaného na našu adresu alebo e-mailom:

Xella Slovensko, spol. s r.o.

Zápotočná 1004

908 41 Šaštín – Stráže

dpoczsk@xella.com

II. Spracúvanie osobných údajov v prípade návštevy webových stránok

Používanie našich webových stránok a ich funkcií všeobecne vyžaduje spracúvanie niektorých osobných údajov.

Používanie webových stránok pre informačné účely

Účel spracúvania: Ak naše webové stránky navštívite a využívate je len pre informačné účely, čo znamená bez využívania nadstavbových prvkov alebo funkcionalít, ako je napr. kontaktný formulár alebo moduly sociálnych sietí, automaticky zhromažďujeme Vaše osobné údaje len pre to, aby sme zaistili funkčnosť a optimalizáciu webových stránok a bezpečnosť našich informačných systémov.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Kategórie údajov: údaje o pripojení

Príjemca údajov: poskytovateľ IT služieb

Zamýšľané odovzdanie do tretích krajín: Nemáme v úmysle odovzdávať údaje do tretích krajín

Uchovávame na základe vášho súhlasu informácie na vašom koncovom zariadení alebo tieto informácie načítame? Nie.

 

Kontakt formou e-mailu, kontaktného formulára, alebo telefonicky

Účel spracúvania: Odpoveď na Vašu žiadosť, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom kontaktného formulára z našich webových stránok, e-mailom, alebo odpoveď na Vašu žiadosť o spätné volanie.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak sa vaša žiadosť týka rokovania o uzavretí novej zmluvy alebo zmluvy existujúce, prípadne ak sa uchádzate o zamestnanie u nás)

Kategórie údajov: Základné údaje, kontaktné údaje, údaje o obsahu, údaje o pripojení, prípadne zmluvné údaje

Príjemca údajov: Údaje môžu byť v určitých prípadoch (predovšetkým pre vnútorné organizačné účely) odovzdávané spoločnostiam v rámci skupiny Xella

Zamýšľané odovzdanie do tretích krajín: Nemáme v úmysle odovzdávať údaje do tretích krajín

Uchovávame na základe vášho súhlasu informácie na vašom termináli alebo tieto informácie načítame? Nie.

Žiadosť o reklamné materiály alebo kalkulácie

Účel spracúvania: Zaslanie požadovaného reklamného materiálu, príprava a zaslanie požadovaných kalkulácií.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak sa Vaša žiadosť týka uzavretia novej zmluvy alebo zmluvy existujúce)

Kategórie údajov: Základné údaje, kontaktné údaje, údaje o pripojení, prípadne zmluvné údaje

Príjemca údajov: Údaje môžu byť v určitých prípadoch (predovšetkým pre vnútorné organizačné účely) odovzdávané spoločnostiam v rámci skupiny Xella a ďalej poskytovateľom poštových služieb

Zamýšľané odovzdanie do tretích krajín: Nemáme v úmysle odovzdávať údaje do tretích krajín

Uchovávame na základe vášho súhlasu informácie na vašom termináli alebo tieto informácie načítame? Nie.

III. Informácie týkajúce sa on-line prezentácií spoločnosti Xella prostredníctvom sociálnych sietí alebo webových stránok

Facebook

Účel spracúvania: Zriadili sme stránku o našej spoločnosti na platforme Facebook ("stránka na Facebooku") na adrese https://www.facebook.com/pomahamestavat . Ak vstúpite na túto našu stránku na Facebooku, spoločnosť Facebook spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, pričom našu stránku na Facebooku môže, podľa podmienok spoločnosti Facebook, navštíviť iba registrovaný užívateľ Facebook, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky Facebook.

Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

Príjemcovia údajov: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ( "Facebook") (ako spoločný správca, článok 26 nariadenia GDPR – hlavné body dohody nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ).

Zamýšľaná odovzdanie do tretej krajiny: Riadi sa pravidlami spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook postupuje v súlade so štandardnými doložkami Komisie EÚ o ochrane údajov, čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR a rozhodnutím o primeranej ochrane (článok 45 nariadenia GDPR); upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť.

Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie.

Práva subjektov údajov: Spoločnosť Facebook zodpovedá za uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby. Spoločnosť Facebook Vás bude informovať o Vašich právach dotknutej osoby na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Svoje práva môžete tiež uplatniť voči nám, my potom ihneď odovzdáme Vašu žiadosť spoločnosti Facebook.

Instagram

Účel spracúvania: Zriadili sme stránku o našej spoločnosti na platforme Instagram ("stránka na Instagramu") spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") na adrese https://instagram.com/ytong_sk?igshid=z2yw24ktsldp . Ak vstúpite na túto stránku, spoločnosť Facebook spracuje Vaše osobné údaje. Našu stránku na Instagramu môže, podľa podmienok spoločnosti Facebook, navštíviť iba registrovaný užívateľ Instagramu, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby.

Príjemcovia údajov: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ( "Facebook") (ako spoločný správca, článok 26 nariadenia GDPR – hlavné body dohody nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ).

Zamýšľaná odovzdanie do tretej krajiny: Riadi sa pravidlami spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook postupuje v súlade so štandardnými doložkami Komisie EÚ o ochrane údajov, čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR a rozhodnutím o primeranej ochrane (článok 45 nariadenia GDPR); upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť.

Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie

Práva subjektov údajov: Spoločnosť Facebook zodpovedá za uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby. Spoločnosť Facebook Vás bude informovať o Vašich právach dotknutej osoby na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Svoje práva môžete tiež uplatniť voči nám, my potom ihneď odovzdáme Vašu žiadosť spoločnosti Facebook.

LinkedIn (profil)

Účel spracúvania: Zriadili sme stránku o našej spoločnosti na platforme LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/company/xella-slovakia . Ak vstúpite na túto stránku, LinkedIn spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky. Naši stránku na LinkedIn môže, podľa podmienok spoločnosti LinkedIn, navštíviť len registrovaný užívateľ, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

Príjemcovia údajov: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (ako spoločný správca podľa článku 26 nariadenia GDPR – hlavné body dohody sú k dispozícií tu https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

Zamýšľaná odovzdanie do tretej krajiny: Riadi sa pravidlami spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn postupuje v súlade so štandardnými doložkami Komisie EÚ o ochrane údajov, čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR a rozhodnutím o primeranej ochrane (článok 45 nariadenia GDPR); upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť.

Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie

Práva subjektov údajov: Spoločnosť LinkedIn zodpovedá za uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby. Spoločnosť LinkedIn Vás informuje o Vašich právach na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Svoje práva môžete tá ké uplatniť voči nám, my potom ihneď odovzdáme vašu žiadosť spoločnosti LinkedIn.

Pinterest (profil)

Účel spracúvania: Zriadili sme stránku na platforme Pinterest na adrese https://cz.pinterest.com/ytongsk/_created/ . Ak vstúpite na túto stránku, spoločnosť Pinterest spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky. Naši stránku na Pinterest môže, podľa podmienok prevádzkovateľa, navštíviť len registrovaný užívateľ, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

Príjemcovia údajov: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd FloorFenian Street, Dublin 2, Ireland

Zamýšľané odovzdanie do tretej krajiny: V individuálnych prípadoch USA; upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť

Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo tieto údaje načítame? Nie

kanál YouTube

Účel spracúvania: Zriadili sme video kanál na platforme YouTube spoločnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland ( "Google") na adrese https://www.youtube.com/user/Ytongsk . Ak vstúpite na túto stránku, spoločnosť Google spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

Príjemcovia údajov: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland

Zamýšľané odovzdanie do tretej krajiny: V individuálnych prípadoch USA; upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť

Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie

IV. Informácie o súboroch cookies, ktoré používame

Názvy a dobu trvania súborov cookies, ktoré využívajú vyššie uvedené nadstavbové moduly a služby - ak ste poskytli súhlas s používaním súborov cookies - nájdete v Nastavenie ochrany súkromia webových stránok v časti Služby> Uložené informácie

[Názov služby]: [Názov cookie] [Popis cookie] [Trvanie].

Prístup k súboru cookie je všeobecne možný iba z internetovej adresy, z ktorej bol súbor cookie nastavený. To znamená, že nemáme prístup k súborom cookies zapojených poskytovateľov (pozri vyššie). Títo poskytovatelia zase nemajú prístup k našim súborom cookies. Tretie strany nemajú prístup k našim súborom cookies ani k súborom cookies zapojených poskytovateľov. Tretie strany môžu získať prístup k súborom cookies iba pomocou technických útokov, ktoré nemôžeme kontrolovať a za ktoré nenesieme zodpovednosť.