Vážení architekti a projektanti,

v ďalšom vydaní Ytong News sa zameriame na praktické skúsenosti zo stavby. Tentoraz sa s vami podelíme o skúsenosti s realizáciami inovovaných konštrukcií na stropy a strechy, Ytong Ekonom, resp. Ytong Komfort. Uskutočnené realizácie potvrdili predpoklad, že založenie, montáž a kompletizáciu stropnej a strešnej konštrukcie zvládnu bez problémov nielen menšie stavebné firmy, ale aj bežný šikovný amatér.
V prípade otázok sme vám k dispozícii.

Ing. Petr Mareček
technický poradca Xella CZStrop Ytong Ekonom
a strecha Ytong Komfort -
skúsenosti zo stavieb

Na jar roku 2013 uviedla spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o. a Xella CZ, s.r.o. na trh nové, pre potreby zákazníka optimalizované a zjednodušené konštrukcie na stropy a strechy. Najmä stropy Ytong Ekonom sa na trhu veľmi dobre etablovali. Pri šikmých strechách pretrváva „tradičný“ pohľad a zákazníci dávajú prednosť drevenému krovu. Dôvodov je niekoľko. Najsilnejšími sú asi nedostatok osvety a informácií, zotrvačnosť v myslení, šikovná protiargumentácia dodávateľov striech drevených a obavy z nového, neznámeho.

 

Obr. č. 1: montáž stropu
Ytong Ekonom hr. 200 mm

Prečo strop Ytong Ekonom?

Základný rozdiel medzi „tradičným“ stropom Ytong Klasik a novou konštrukciou Ytong Ekonom spočíva v možnosti vynechania pomerne prácnej nadbetonávky hr. 50 mm, vystuženej kari-sieťou na celej ploche stropnej konštrukcie. Viac ako ročné skúsenosti s realizáciami nových konštrukcií Ytong Ekonom ukázali, že vďaka podpore výrobcu, spočívajúcej v dodávke výkresu skladby vrátane kompletného výpisu materiálu, je systém Ekonom veľmi priateľský nielen pre menšie stavebné firmy, ale aj pre bežného šikovného amatéra. Vložky uložené na betónových prefabrikovaných nosníkov sú rovnako ako ostatné výrobky Ytong homogénne a „plné“. Pri skúškach sa ukázalo, že jednotlivá vložka s hrúbkou 200 mm unesie zaťaženie 420 kg. Pri vložke hrúbky 250 mm je to dokonca 720 kg. Táto skutočnosť hovorí o tom, že položeným stropom v priebehu montáže nielenže nikto nemôže prepadnúť, ale predovšetkým naznačuje, že pre polohu budúcich priečok nie je potrebné žiadne zvláštne konštrukčné zohľadnenie polôh nosných nosníkov. Zmeny umiestnenia priečok v priebehu výstavby (ku ktorým dochádza takmer na každej stavbe), alebo v priebehu neskorších rekonštrukcií sú plne na ľubovôli majiteľa.

Obr. č. 2: strop Ytong Ekonom
má vynikajúcu rovinnosť

Vynechanie nadbetonávky sa podľa očakávania ukázalo byť skutočným zvýhodnením. Nejde len o materiálové náklady časti tejto konštrukcie, ale predovšetkým o zníženie prácnosti pri spracovaní betónovej zmesi. Zarovnať do roviny pruh so šírkou 18 cm nad betónovým nosníkom medzi dvoma úplne rovnými hranami stropných vložiek Ytong je úkon, ktorý zvládne naozaj každý. Strop nemusí byť navyše zhotovený za jeden deň. Na rozdiel od toho vyrovnať nadbetonávku celého stropu s plochou cca 100 m² v potrebnej rovinnosti v jednom kroku je úloha pre zohranú partiu minimálne troch murárov. I tak ale nedosiahnu pravdepodobne presnosť lepšiu ako cca ± 2 cm, zatiaľ čo pri strope bez nadbetonávky je max. odchýlka v mieste rebier 5 mm. Táto vlastnosť hotovej konštrukcie predstavuje ďalšiu skrytú úsporu pri realizácii následných prác, napr. podlahového kúrenia alebo konštrukcie plávajúcej podlahy.

Ďalším výrazným odlíšením od podobných produktov na našom trhu je možnosť ľahkého skracovania vložiek ručnou pílou alebo na pásovej píle zapožičanej výrobcom a vytvorenie polí s neštandardnou šírkou, napríklad v mieste komína. Rovnako je možné vložky rezať pozdĺžne a tým znížiť plochy „dobetonávok“ častí stropu, ktoré nemajú rozmery na uloženie celých stropných vložiek (napr. pozdĺž stužujúcich vencov). Vďaka vlastnostiam hmoty Ytong nevedie ani jedno z týchto opatrení k statickému oslabeniu konštrukcie.

Modifikácia pre strechy – Ytong Komfort

Obr. č. 3: srovnanie ľahkej
a ťažkej strešnej konštrukcie

Strecha Komfort sa veľmi dobre uplatňuje najmä pri strešných konštrukciách plochých striech a pri konštrukciách striech pultových so sklonmi do cca 10°. Realizácie sa ale v uplynulom období dočkali tiež podarené konštrukcie striech sedlových so sklonmi okolo 35°, vybavené vikiermi, objavila sa i strecha pôdorysu tvaru L, ktorá rieši detaily úžľabia. Nové prísnejšie požiadavky súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti budov ale bilancujú v energetických preukazoch budov tiež teplo potrebné na chladenie objektu. Klasický drevený krov túto požiadavku v našich klimatických podmienkach bez dodatočného chladenia nezvláda. Pokiaľ sa o úlohu udržať v lete príjemnú mikroklímu s teplotou do 25 °C podelí s rozumne a cielene navrhnutými ťažkými masívnymi konštrukciami muriva a stropu, dá sa výsledok ešte akceptovať. Pokiaľ ale ide o zastrešenie budovy ľahkej konštrukcie, musí sa budúci užívateľ pripraviť na letné maximá dosahujúce vnútorné teploty nad 30 °C. Majitelia týchto novostavieb mi dajú za pravdu. Jediným východiskom z problému prehrievania je v tomto prípade kvalitná, ale energeticky nenásytná, klimatizácia.

Konštrukčne je možné problém letného prehrievania bez nutnosti klimatizácie eliminovať aplikáciou masívnej konštrukcie strechy s plošnou hmotnosťou nad 150 kg/m². Z tohto dôvodu vyvinula spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o. a Xella CZ, s.r.o. modifikáciu stropu Ekonom pre strešné konštrukcie s názvom Ytong Komfort. Názov napovedá, kadiaľ sa uberajú ambície tejto konštrukcie. Pokiaľ hovoríme o skúsenostiach z realizácií v Českej republike, platí v podstate to isté, čo bolo povedané vyššie o strope Ytong Ekonom. Najväčším prekvapením pre stavebníkov, ktorí majú stavbu strechy Ytong Komfort za sebou, bola podľa ich tvrdenia jednoduchosť montáže. Počiatočné, logické obavy z neznámeho postupne vystriedala skúsenosť, že „všetko je vlastne relatívne jednoduché, a že by sa toho nabudúce tak nebáli“. Faktom je, že ich úskalím založenia sprevádzal zakladací majster výrobcu. Konštrukcia Ytong Komfort je naozaj nečakane a možno paradoxne vhodná i pre stavby svojpomocné a na rozdiel od striech drevených nevyžaduje spoluúčasť tesárov. Jednoduchú sedlovú strechu s plochou 100 m² zmontuje dvojica šikovných pracovníkov počas troch dní.

Obr. č. 4: montáž sedlovej
strechy Ytong Komfort
Obr. č. 5a: nosný murovaný
systém možno nahradiť
oceľovou konštrukciou
Obr. č. 5b: prienik 2 sedlových
strech Ytong Komfort
 

Úsporou v porovnaní s „klasickým“ krovom je fakt, že strecha Ytong Komfort je difúzne otvorená a nepotrebuje parozábranu. Táto citlivá súčasť konštrukcií striech je jednak materiálovo finančne relatívne náročná, navyše vyžaduje na našich stavbách bohužiaľ zriedka prítomnú precíznosť vyhotovenia. Nedodržanie technologickej disciplíny pri zhotovovaní parozábrany má veľmi negatívne následky (plesne, hniloby, strata tepelnoizolačných vlastností izolácie strechy), nehovoriac ani o dokonalej vzduchotesnosti konštrukcie. Týmto komplikáciám sa majiteľ strechy Ytong Komfort automaticky vyhýba. Ďalší bonus pri realizácii strechy so sklonom nad 23° predstavuje možnosť vynechať i poistnú hydroizoláciu. S minimom eventuálnej, vetrom nafúkanej zrážkovej vlhkosti si stropné vložky Ytong na rozdiel od bežných konštrukcií striech bez problému poradia a vlhkosť následne odparia bez toho, aby pri nich došlo k ich akýmkoľvek kvalitatívnym zmenám.

Obr. č. 6: vnútorná líc hotovej
konštrukcie je pripravená
na omietnutie

Vlastnosti oboch konštrukcií sú zásadným prínosom pre projektanta. Umožnia mu neobmedzenú plošnú tvarovú rozmanitosť bez nutnosti navrhnutia polí na dobetónovanie. Ako už bolo spomínané, nevyvolá zmena polôh priečok nutnosť zmien v konštrukcii stropu. Pri návrhu striech je najlepšie rešpektovať nosný systém predchádzajúceho nadzemného podlažia. V opačnom prípade je nutné navrhnúť pomocnú oceľovú konštrukciu. Pokiaľ sa pri strope vyskytne pole s inou potrebnou únosnosťou (napr. požiadavka na umiestnenie zásobníka vody, či extrémneho rozpätia stropu), je možné kombinovať strop Ekonom 250 so stropom Ytong Klasik s nadbetonávkou (majú zhodnú hrúbku), pri strechách je možná kombinácia Komfortu 200 a 250 pre rôzne rozpätia polí.

 
Obr. č. 7: kombináca stropu
Ytong Klasik a Ytong Ekonom,
zvýšené lokálne zaťaženie

Spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o. ponúka na internetových stránkach www.ytong.sk základné potrebné informácie a vzorové rezy konštrukciami. Okrem toho poskytuje projektantom servis v podobe bezplatných konzultácií alebo dodávky výkresu skladby s výkazom potrebných prvkov. Dá sa povedať, že pokiaľ sú dodržané bežné princípy statiky, je možné strop Ytong Ekonom a strechu Ytong Komfort považovať za konštrukcie kvalitatívne veľmi nadčasové a nadštandardné, vhodné pre každý moderný nízkoenergetický, ale predovšetkým pasívny či dokonca od roku 2020 „nulový“ rodinný dom.

Máte záujem o viac informácií k téme?

Konstrukční systém Ytong pro stropy a střechy Stiahnite si našu novú prehľadnú brožúru - Konštrukčný systém Ytong pre stropy a strechy!