Vážení architekti a projektanti,

o pár rokov sa zmenia podmienky výstavby obytných a verejných budov. Xella so značkou Ytong patrí medzi spoločnosti, ktoré sa s predstihom zaoberajú požiadavkami vyplývajúcimi z novej legislatívy v oblasti energetických úspor. Málokto si totiž uvedomuje, že sa nachádzame v prechodnom období, kým začne platiť povinnosť projektovania domov s takmer nulovou spotrebou energie. Táto požiadavka sa bude po roku 2020 týkať každého nového domu (pri verejných stavbách po roku 2018). Pre širokú verejnosť sme pripravili súbor základných detailov, ktoré spĺňajú požiadavky na skladbu obálky takmer nulového domu.

Prajeme vám ako vždy príjemné a zaujímavé čítanie.


Ing. Martin Mihál
poradca pre architektov a projektantov
 Zobrazenie poľa teplôt pre výpočet hodnoty ψ
Konštrukčné detaily
pre domy
s veľmi nízkou
spotrebou energie

Pri návrhu domov s veľmi nízkou potrebou energie na vykurovanie sa odporúča, aby bola obálka domu prakticky bez tepelných mostov. Všetky detaily je preto treba navrhnúť s veľmi nízkou prídavnou tepelnou stratou.

 

Nulovú hodnotu pri niektorých detailoch je možné dosiahnuť len komplikovane vzhľadom na realizačnú stránku previazanú so zložitosťou detailu a dostupnosťou použitých materiálov. Naproti tomu je geometria niektorých detailov natoľko priaznivá, že pomerne jednoducho dosiahneme zápornú hodnotu prídavnej tepelnej straty. Optimálny stav dosiahneme ak je súčet prídavných tepelných strát na objekte rovný nule alebo menší. Zároveň musia všetky detaily splniť normové požiadavky z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, vlhkostného režimu a hygienického kritéria.

Predkladáme Vám vzorové riešenie vybraných stavebných detailov zo systému Ytong, ktoré sú navrhnuté tak, aby efektívne využili vlastnosti materiálu Ytong a doplnky z bežne dostupných materiálov a technológií. Spracované boli nasledovné konštrukcie: obvodová stena, plochá a šikmá strecha v dvoch variantoch zateplenia, a to penovým polystyrénom EPS a tepelnou izoláciou Multipor (plochá strecha iba so zateplením penovým polystyrénom EPS). Všetky detaily sú posúdené z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, vlhkostného režimu a hygienického kritéria a všetky tieto požiadavky spĺňajú. Zároveň majú všetky detaily veľmi nízku prídavnú tepelnú stratu pod hodnotou 0,1 [W/(m.K)].

Tabuľka 1 – Prídavná tepelná strata ψ vo W/(m.K)

Tabuľka 1 – Prídavná tepelná strata ψ vo W/(m.K)

Prehľad konstrukčných detailov

Detail základu
Detail základu
Detail základu v mieste východu na terasu
Detail základu v mieste východu na terasu
Detail nadpražia okna s nosným prekladom Ytong. Stena kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpražia okna s nosným prekladom Ytong. Stena kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpražia okna s nosným prekladom Ytong. Stena rovnobežne s nosníkmi stropu.
Detail nadpražia okna s nosným prekladom Ytong. Stena rovnobežne s nosníkmi stropu.
Detail nadpražia okna s Ytong U-profilom. Stena kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpražia okna s Ytong U-profilom. Stena kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpražia okna s Ytong U-profilom. Stena rovnobežne s nosníkmi stropu.
Detail nadpražia okna s Ytong U-profilom. Stena rovnobežne s nosníkmi stropu.
 
Detail nadpražia okna so žalúziou. Stena kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpražia okna so žalúziou. Stena kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpražia okna so žalúziou. Stena rovnobežne s nosníkmi stropu.
Detail nadpražia okna so žalúziou. Stena rovnobežne s nosníkmi stropu.
Detail parapetu
Detail parapetu
 
Detail ostenia okna.
Detail ostenia okna.
Detail vonkajšieho rohu budovy.
Detail vonkajšieho rohu budovy.
Detail vnútorného rohu budovy.
Detail vnútorného rohu budovy.
Detail atiky.
Detail atiky.
Detail strechy pri odkvape.
Detail strechy pri odkvape.
 

Stiahnite si:

Tepelnotechnický posudok vybraných stavebných detailov systému Ytong.

Posúdenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností a vlhkostného režimu stavebných konštrukcií.