Naše vyhlásenie o úlohách v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bezpečnosť má najvyššiu prioritu.

Pre spoločnosť Xella znamená bezpečnosť práce viac ako len dodržiavanie zákonov. Spoločne (vedenie, vedúci pracovníci a zamestnanci) kladieme bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, kolegov, obchodných partnerov, zhotoviteľov a tretích strán pred ekonomické a výrobno-technické problémy našej spoločnosti.

Vedenie, vedúci pracovníci a zamestnanci spoločne preberajú zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Každý z nás je osobne zodpovedný za prevenciu bezpečnostných a zdravotných rizík a za neustále zlepšovanie bezpečnosti práce. Vedenie preto poskytuje požadované zdroje. V prípade, že riziko stále existuje, musí každý zamestnanec prácu zastaviť a nebezpečenstvo sa musí okamžite odstrániť.

Stanovené bezpečnostné požiadavky spoločnosti Xella platia pre zamestnancov, obchodných partnerov, zhotoviteľov aj tretie strany.

Zodpovednosť sa nevzťahuje len na našich vlastných zamestnancov. Sme zodpovední za každého, kto sa pohybuje v našich priestoroch. Z tohto dôvodu tiež očakávame od všetkých obchodných partnerov, zhotoviteľov a tretích strán, že budú dohodnuté bezpečnostné predpisy dodržiavať.

Vedenie a vedúci pracovníci organizujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sú vzorom a aktívne preberajú úlohy, ako sú pokyny, kontroly a vyšetrovanie nehôd.

Zdravie našich zamestnancov je pre nás dôležité, spoločne zaň nesieme zodpovednosť. Zamestnanci sa aktívne podieľajú na formovaní bezpečnostných opatrení a ich neustálom zlepšovaní.

Nebezpečenstvo na pracoviskách identifikujeme a stanovujeme ochranné opatrenia.

Riziká spojené s úlohami identifikujeme a vyhodnocujeme a ochranné opatrenia stanovujeme písomne. Preskúmajú sa príčiny nehôd v prípade vážnych a smrteľných nehôd, nehôd so strateným časom, prípadov prvej pomoci, nebezpečných situácií a v prípadoch, keď k takýmto nehodám takmer došlo. Výsledky vyšetrovania v skupine Xella neobmedzene a okamžite zdieľame.

Zamestnanci získajú zodpovedajúce pokyny o rizikách a opatreniach týkajúcich sa ich práce. Pokyny musia byť vydané pred začatím práce a potom minimálne štvrťročne.

Na dosiahnutie našich cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodržiavame zákonné požiadavky a definujeme vlastné predpisy spoločnosti Xella, ktoré môžu ísť nad rámec miestnych zákonov. O týchto predpisoch informujeme všetkých dotknutých zamestnancov, obchodných partnerov, zhotoviteľov a tretie strany a očakávame ich bezpodmienečné dodržiavanie.

Celý PDF dokument "Požiadavky na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri zadávaní" stahujte TU.