Mýty a fakty o nasiakavosti

Výsledky skúšok nasiakavosti rôznych stavebných materiálov:

Stavby z bieleho pórobetónu YTONG spĺňajú všetky požiadavky na moderné a zdravé bývanie. Murovací materiál YTONG vyrobený na báze kremičitého piesku je materiál vysokej kvality, s najstaršou obchodnou značkou na svete. Už od svojej výroby až po možnosť opätovného bezzvyškového využitia chráni vzácne prírodné zdroje a životné prostredie.

Mýtus: je nasiakavý

Pravda: Pórovitá štruktúra materiálu YTONG často zvádza k predpokladu, že veľmi silno nasáva vodu. Nie je to tak. Uzavreté póry, ktoré sú pre tento materiál charakteristické, sotva vyvíjajú kapilárne sily. Vodu teda absorbuje veľmi pomaly. Priebeh skúšky podľa normy STN EN 772-11 simuluje pôsobenie vody na nechránené murivo. Pre tvárnice YTONG P2-400 sú deklarované hodnoty nasiakavosti po 10 minútach maximálne 40 g.dm-2, po 30 minútach maximálne 55 g.dm-2, po 90 minútach maximálne 75 g.dm-2. Tieto hodnoty sú v porovnaní s inými murovacími materiálmi veľmi dobré.
V odbornej literatúre o stavebných materiáloch nájdeme i údaj o maximálnom nasýtení materiálu vodou, ktorý sa udáva v percentách. Tento údaj vyjadruje pomer medzi hmotnosťou vody obsiahnutej v póroch materiálu a hmotnosťou suchého materiálu. Pre pórobetóny je to pomerne vysoká hodnota, lebo majú vysoký obsah pórov a nízku vlastnú objemovú hmotnosť. V praxi je však tento stav takmer nedosiahnuteľný. Na to, aby voda vyplnila všetky póry v materiáli YTONG, ktorý ju sám nenasáva, musí byť dovnútra doslova vtlačená. To je možné, len keď je stena domu ponorená pod hladinou vody a pôsobí na ňu hydrostatický tlak. Skúsenosti ukázali, že pri povodni trvá až 2 alebo 3 dni, kým sa stena z tvárnic YTONG nasýti vodou. Skúšky pevnosti úplne nasiaknutých pórobetónových tvárnic potvrdzujú, že ich pevnosť mierne poklesne, ale vzhľadom na navrhovanie muriva s trojnásobným stupňom bezpečnosti takýto pokles pevnosti nie je nebezpečný pre statiku domu. Po vyschnutí sa pevnosť navyše vráti na pôvodnú hodnotu. Tepelnotechnické vlastnosti materiálu YTONG po vyschnutí steny dosiahnu pôvodné tepelnoizolačné vlastnosti bez akéhokoľvek zhoršenia.

Mýtus: je materiál s vysokou vzlínavosťou

Pravda: Praktickým dôsledkom už uvádzaných vlastností je, že aj pri dlhodobom pôsobení vody výška vzlinutia je veľmi malá. V porovnaní s pálenými tehlami je rýchlosť aj konečná výška vzlinutia niekoľkonásobne menšia.

Mýtus: neznáša dážď

Pravda: Ani pri dlhodobom pôsobení šikmého dažďa na nechránenú stenu z bieleho pórobetónu nedochádza k jej prevlhčeniu a voda dočasne preniká iba niekoľko milimetrov pod povrch. Stena z bieleho pórobetónu, na ktorú šľahá dážď, absorbuje za rovnaký čas menej vody ako stena z tehly.