Multipor ľahká malta

 • Suchá zmes na lepenie dosiek Multipor
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Vodeodolná a paropriepustná
 • Ekologicky neškodná
 

Výrobok

Ľahká minerálna malta LW

Norma/predpis

EN 998-1

Použitie

Malta je určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek Multipor a vytvorenie výstužnej vrstvy s hladkým povrchom. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie, vrátane dvouvrtsvé aplikácie na sokle.

Zloženie:

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

Spracovanie

Zmes spracovávame iba, keď je teplota vzduchu aj povrchu väčšia ako +5 °C a v teplých mesiacoch strážime, aby nedošlo k rýchlemu vysychaniu. Obsah vreca (20 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 7,5 – 8 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1]. Miešame dovtedy, kým nebude mať malta optimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes necháme odstáť min. 5 minút a znovu dôkladne premiešame. Podklad na lepenie dosiek Multipor musí byť pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu naťahujeme celoplošne na dosky Multipor v rovnomernej vrstve zubovým hladítkom. [2].
Pre dosky 50 – 125 mm používame hladítko so zubami 12 mm. Pre dosky hrúbky 150 mm a viac používame hladítko so zubami min. 15 mm [3]. Namaltované dosky okamžite kladieme a pritlačíme na stenu alebo strop, pritlačíme a podržíme niekoľko sekúnd. Dosky nepoklepávame žiadnym pomocným náradím. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 1,5 hodiny.

Dôležité upozornenia

Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C.

Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 20 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Multipor ľahká malta

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Kat. CSII
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 1,50
  Súdržnosť, prídržnosť N/mm2 min. 0,08
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,18
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.k) 0,20
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 10
  Reakcia na oheň tr. - A2
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) W2
 • Základné údaje

  Základné údaje – Multipor ľahká malta

  hodnota jednotka
  Sypná hmotnosť850kg/m3
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty800kg/m3
  Spotreba vody7,5-8l/vrece
  Opakované premiešanie po5min
  Minimálna teplota spracovania≥ 5°C
  Doba spracovateľnosti1,5hod
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť12mesiac
  Obsah vreca20kg
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi3,5/5 mmkg/m2, kg/m3

  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Dokumenty na stiahnutie