Multipor ExSal Therm ľahká malta

 • Izolácia zasolených vnútorných stien
 • Kalcium silikátová minerálna doska
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Ľahká minerálna malta LW

  Norma/predpis

  EN 998-1

  Použitie

  Malta je určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek Multipor ExSal Therm a vytvorenie výstužnej vrstvy s hladkým povrchom. Je určená na vnútorné použitie, na zasolené steny.

  Zloženie:

  Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

  Spracovanie

  Zmes spracovávame iba, keď je teplota vzduchu aj povrchu väčšia ako +5 °C a v teplých mesiacoch strážime, aby nedošlo k rýchlemu vysychaniu. Teplota nesmie presiahnuť 30 °C. Obsah vreca (20 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 6 litrov a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1]. Necháme cca 5 minút odstáť a potom znovu celú zmes dôkladne premiešame. Podklad na lepenie dosiek Multipor ExSal Therm musí byť pevný, čistý a zbavený prachu, nečistôt a existujúcich farieb. Maltu naťahujeme celoplošne na dosky Multipor ExSal Therm v rovnomernej vrstve zubovým hladítkom. [2].
  V prípade, že sa v podklade objavujú kaverny alebo je vrstva omietky nesúdržná, je potrebné, aby bol podklad vyspravený Ľahkú maltou Multipor ExSal Therm. Pre dosky 60, 80, 100 mm používame hladítko so zubami 12 mm. Namaltované dosky ihneď kladieme na steny. Dosky k podkladu pritlačíme, posunieme min. o 2 cm kolmo na smer nanášania lepidla a podržíme niekoľko sekúnd. V prípade lepenia dosiek Multipor ExSal Therm na vodorovnej konštrukcie každú dosku kotvíme 1 kotvou v strede dosky. Dosky nepoklepávame žiadnym pomocným náradím. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 2 hodiny.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 20 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Multipor ExSal Therm ľahká malta

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Kat. CSII
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 1,50
  Súdržnosť, prídržnosť N/mm2 0,08
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,18
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.k) 0,20
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 10
  Reakcia na oheň tr. - A2-s1, d0
  nehorľavý
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) Wc 0
 • Základné údaje

  Základné údaje – Multipor Exsal Therm ľahká malta

  jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 800
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 800
  Spotreba vody l/vrece 6
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5
  Doba spracovateľnosti hod 2
  TrvanlivosťPosúdenie podľa
  ustanovení platného
  v mieste určeného
  použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg 20
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi
  pri lepení
  kg/m2 4,0 (zub 12 mm)
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi
  pri omietaní
  kg/m2 4,0 (pri hr. 5 mm)

  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Dokumenty na stiahnutie

Kde použiť Multipor

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov