Montované panely pre skelety a haly

Pre obvodové výmurovky skeletov existuje teoreticky päť možností ich osadenia voči stĺpom. Ide o nasledujúce možnosti umiestnenia výmuroviek:

  • medzi stĺpy
  • čiastočne medzi stĺpy s presahom pred stĺpmi
  • celkom pred stĺpy z vonkajšej strany
  • za stĺpy, čiže vnútri objektu
  • mimo stĺpov

Z uvedených možností je technicky a tepelne technicky najvýhodnejšie osadenie výmuroviek pred stĺpy. Výmurovky sú súvislé, neoslabené, je však potrebné ich osadiť na stropnú konštrukciu, ktorá musí vystupovať pred stĺpy. Je však nutné dostatočné tepelné izolovanie vonkajšej fasádnej obruby tejto stropnej konštrukcie a jeho väzba na výmurovky je najslabším miestom konštrukcie. Výmurovky sú osadené s presahom na stropnú konštrukciu. Dĺžka presahu nesmie ohroziť stabilitu a funkčnosť výmuroviek.

Obr. 1 - Schematické umiestnenie výmuroviek
z pórobetónu Ytong na strope skeletu

Obvodové výmurovky v klasickom dnešnom vyhotovení nemajú maltované zvislé styčné škáry a teda nemôžu prenášať vo vodorovnom smere také sily ako pri murive s maltovanými zvislými škárami. Preto je potrebné po výške vkladať do výmuroviek vodorovné vence alebo nosníky, na ktoré je prenášané zaťaženie od vetra. Zaťaženie sa prenáša na vložené nosníky vo zvislom smere cez maltové ložné škáry muriva. Ďalšou možnosťou je použitie klasického maltovania všetkých škár, ktoré zaistia spojenie blokov a prenos zaťaženia v oboch smeroch. Variant s vystuženými škárami nie je príliš obvyklý.

Obr. 2 - Schematické znázornenie zosilňujúcich prvkov
v murovaných výmurovkách z pórobetónu Ytong

Z vyššie uvedených dôvodov riešenia tepelnej ochrany a nutných ďalších konštrukčných úprav je často navrhovaná obvodová stena ako dvojvrstvová. Toto jednoduché a známe riešenie oddeľuje statickú funkciu výmurovky do nosných blokov a izolačnú funkciu do vrstvy vonkajšej tepelnej izolácie. Tá potom prekryje všetky miesta s nižšími tepelno-izolačnými parametrami. Toto riešenie umožňuje i osadiť výmurovky priamo medzi stĺpy. Týmto sa vyrieši i umiestnenie dilatačných škár vo výmurovkách podľa Eurokódu 6, pretože ich funkciu prevezme deliaca škára medzi stĺpmi a výmurovkami. Na vonkajšiu izolačnú vrstvu sa opäť uplatnia pórobetónové dosky Ytong Multipor. Dosky sú celoplošne lepené a mechanicky zaistené ukotvením príchytkami. .

Haly

Pri riešení samonosných výmuroviek halových objektov sa ľahko výpočtom presvedčíme, že samostatná murovaná stena vrátane steny pórobetónovej nevyhovie ako samonosná obvodová konštrukcia pri uvažovaní dnes platných noriem pre zaťaženie vetrom. Keďže zosilňujúce piliere často nie sú investorom akceptované a vychádzajú pomerne mohutne, je jediným riešením použitie vložených oceľových alebo železobetónových stĺpov začlenených do muriva alebo osadených pred neho. Výmurovky sa potom opierajú o tieto stĺpy a o vložené vodorovné tuhé nosníky a vence v murive. Týmto sa celé konštrukčné riešenie výmuroviek prevádza na obdobné konštrukčné riešenie ako pre skeletové stavby.

Samostatnou kapitolou riešenia obvodových pórobetónových plášťov sú montované pórobetónové panely Ytong. Ich popis ale prekračuje tému tohto článku. Môže pri stavbe dôjsť k doplneniu panelov pórobetónovými výmurovkami. Preto aspoň krátke spomenutie panelov. Obvyklým riešením je uloženie panelov na základový prah a fixácia ich koncov k stĺpom haly alebo skeletu. Panely je možné dodať v hrúbkach od 150 mm, ale obvykle bývajú použité z tepelno-izolačných dôvodov s hrúbkou okolo 375 mm, pri priemyselných stavbách i 200, 250 alebo 300 mm.

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU NEWSLETTERU