Vonkajšia omietka tepelnoizolačná

 • Vyvinutá špeciálne pre tepelnoizolačné tvárnice Ytong
 • Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
 • Napomáhá odstraňovať vlhkosť zo stavby
 • Znižuje riziko vzniku plesní na povrchu stien a vo vnútri konštrukcie
 • Zrýchluje finálnu úpravu stien
 • Vhodná ako vysprávková malta pre opravy muriva z pórobetónu

Výrobok

Tepelnoizolačná jednovrstvová omietka na ručné i strojové spracovanie s vynikajúcou spracovateľnosťou, vystužená sklovláknitou mriežkovou tkaninou.
Vysprávková malta

Norma/predpis

EN 998-1

Použitie

Minerálna jednovrstvová omietka s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti a vysokou paropriepustnosťou. Na vytváranie vonkajšej omietky (je možné ju použiť i na vnútornú omietku), ktorá slúži na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností hotových stien, obmedzenie hluku a zníženie rizika šírenia požiaru. Vďaka svojím hydrofóbnym a paropriepustným vlastnostiam napomáha odstrániť vlhkosť, čím zamedzuje vzniku plesní na povrchu stien a vo vnútri konštrukcie. Používa sa na omietanie pórobetónových stien Ytong.
Vysprávková malta vlastnosťami zodpovedá materiálu Ytong. Pre opravy muriva z pórobetónu. Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Zloženie

Suchá zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a tepelnoizolačných prísad, hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, čistý, suchý, nezmrznutý, bez prachu, oleja a pod. Podklad nie je nutné penetrovať.

Ručné spracovanie omietky

Do čistej nádoby nalejeme zodpovedajúce množstvo vody (7,5 – 8 l vody na 1 vrece 20 kg) a do nej za stáleho miešania pridávame suchú zmes. Používame samospádovú miešačku alebo elektrický pomalobežný miešač s vhodným miešadlom
Vhodné miešadlo Ytong
Vhodné miešadlo Ytong
Miešame dovtedy, kým nebude mať omietka ptimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes necháme odstáť min. 5 minút a znovu dôkladne premiešame.

Strojové spracovanie omietky

Pri strojovom spracovaní sa používa omietací stroj s výstrojom na ľahké omietkové zmesi.

Aplikácia omietky

Omietku nanášame na stenu ručne,
zubovým hladítkom so zubom 10 × 10 mm alebo strojovo v hrúbke cca 5 – 6 mm a následne prečešieme zubovým hladítkom so zubom 10 × 10 mm [1]
Doporučujeme nanášať alebo prečesávať so sklonom hladítka 45°. Zubové hladítko dávkuje a rozprestiera omietku na plochu v potrebnej hrúbke a množstve. Do vyrovnanej vrstvy vtlačíme výstužnú mriežkovú tkaninu Ytong [2]. Prekrytie stykov musí byť minimálne 10 cm. Prekryjeme a vyrovnáme ďalšou vrstvou omietky [3]. Výstužná tkanina musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky omietky od vonkajšieho povrchu. Po konečnom vyrovnaní omietky nesmie byť výstužná tkanina obnažená a celková hrúbka omietky nesmie byť menšia ako 5 mm.

Čas zrenia omietky

Po zaschnutí cca 5 – 7 dní je možné na takto upravený podklad nanášať finálnu vrstvu.

Finálna úprava

Ako finálnu vrstvu je možné aplikovať bežné minerálne, silikátové alebo silikónové štrukturálne omietky [4].

Aplikácia omietky pri použití ako vysprávková malta

Požadované množstvo suchej zmesi rozmiešame v čistej vode a miešame dovtedy, kým nebude mať omietka optimálnu konzistenciu. Pozor, zodpovedajúce množstvo vody je 0,35 litra na kilogram suchej zmesi (7 l vody na 1 vrece 20 kg). Spotreba suchej zmesi je 0,9 kg/dm³ opravovaného miesta. Pred opravou sa poškodené miesto na tvárnici vyčistí a navlhčí vodou. Poškodené miesto vyplníme vysprávkovou maltou s presahom cez okraj. Zvyšná hmota sa strhne oceľovým hladítkom [6] [7] [8].

Doba zrenia vysprávkovej malty

Orientačná doba zrenia je 1 týždeň/ 10 mm hrúbky opravenej vrstvy. Skutočná doba zrenia je závislá na klimatických podmienkach. Na opravený podklad nanesieme navrhnutú omietku v predpísanej skladbe a hrúbke.

Dôležité upozornenia

Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu, alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C. Po uplynutí doby spracovateľnosti nikdy maltu ďalej nepoužívať.

Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice, prípadne okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 20 kg. Skladujte v suchu na drevenom rošte, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť v uzatvorenom obale 12 mesiacov.

Zaistenie kvality

Kvalita je trvale sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobky zodpovedajú EN 998-1 a sú nezávisle kontrolované štátnou skúšobňou TSÚS.
 • Technické údaje

  Technické údaje - ľahčená omietka Ytong

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku min. N/mm2 kategória CS II
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm² 1,5
  Prídržnosť N/mm² 0,08
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,(23,50),i W/((m.K) 0,13
  Faktor difuzného odporu μ - ≤10
  Reakcia na oheň tr. - A2
  Kapilárna absorbcia vody max. kg/(m2.min0,5 ) W1
 • Základné údaje

  Základné údaje – vonkajšia omietka tepelnoizolačná

    hodnota jednotka
  Sypná hmotnosť850kg/m3
  Zrnitosť1,2mm
  Spotreba vody7,5 - 8l/vrece
  Opakované premiešanie po 5min
  Minimálna teplota spracovania ≥5°C
  Doba spracovateľnosti 2hod
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovenia platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť12mesiac
  Obsah vreca20kg/l
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi3,5-4/5mkg/m2, kg/m3
  Minimálná hrúbka vrstvy 5mm
  Maximálná hrúbka vrstvy 15mm
  NPD = nebolo stanovené
 • Pracovný postup

  Ľahčená omietka Ytong
  1. Nanášanie prvej vrstvy
  Ytong ľahčenej omietky
  Ľahčená omietka Ytong
  2. Vloženie výstužnej tkaniny
  Ytong
  Ľahčená omietka Ytong
  3. Nanášanie druhej vrstvy
  Ytong ľahčenej omietky
  „mokré do mokrého“
  Ľahčená omietka Ytong
  4. Nanášanie finálnej vrstvy
  podľa technologického
  predpisu výrobcu

  [5] Vytvorenie drážok
  pre elektroinštalácie
  a otvorov pre elektrokrabice

  [6] Aplikácia vysprávkovej malty

  [7] Aplikácia vysprávkovej malty
  pred stiahnutím presahu
 • Dokumenty na stiahnutie