Akustika

V kapitole Priečky sú uvedené typy konštrukcií a normové požiadavky. V tabuľkách je uvedené riešenie Xella pre jednovrstvové a viacvrstvové konštrukcie.
 • Požadované normy

  Tabuľka 1 - Požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách

  Chránený (prijímací) priestor
  Položka Hlučný priestor (miestnosť zdroja zvuku) Požiadavky na zvukovú izoláciu
  Steny
  R'w, DnT,w
  dB
  A. Bytové domy, rodinné domy - najmenej jedna obytná miestnosť bytu
  1 Všetky ostatné miestnosti toho istého bytu 42
  B. Bytové domy - obytné miestnosti bytu
  2 Všetky miestnosti druhých bytov, vratané príslušenstva 53
  521)
  3 Spoločné priestory domu (schodiská, chodby, terasy, kočikárne, sušiarne, pivnice a pod.) 52
  4 Prejazdy, podjazdy, garáže, priechody, podchody 57
  5 Miestnosti s technickým zariadením domu (výmenníkové stanice, kotolne, strojovne výťahov, strojovne VZT, práčovne a pod.) s hlukom:
  LA,max<80 dB
  574)
  80 dB < LA,max< 85 dB 625)
  6 Prevádzky s hlukom LA,max^ 85 dB:
  s prevádzkou maximálne do 22.00 h
  57
  s prevádzkou aj po 22.00 h 62
  7 Prevádzky s hlukom 85 dB < LA,max < 95 dB
  s prevádzkou aj po 22.00 h
  -
  C. Terasové alebo radové rodinné domy a dvojdomy - obytné miestnosti bytu
  8 Všetky miestnosti v susednom dome 57
  D. Hotely a zariadenia pre prechodné ubytovanie - izbový priestor ubytovacej jednotky
  9 Všetky miestnosti druhých ubytovacích jednotiek 47
  10 Spoločne užívané priestory (chodby, schodiská) 45
  11 Reštaurácie a iné zariadenia s prevádzkou do 22.00 h 57
  12 Reštaurácie a iné zariadenia s prevádzkou aj po 22.00 h
  (LA,max<85dB)
  62
  E. Nemocnice, zdravotnícké zariadenia - izby pacientov, ordinácie, izby lekárov, operačné sály a pod.
  13 Izby pacientov, ordinácie, ošetrovne, operačné sály, komunikačné a pomocné priestory (chodby, schodiská, haly) 478)
  14 Hlučné priestory (kuchyne, technická zariadenia budovy)
  LA,max<85dB
  62
  F. Školy a vzdelávacie inštitúcie – učebne, výukové priestory
  15 Učebne, výukové priestory 47
  16 Spoločné priestory domu (chodby, schodiská) 47
  17 Hlučné priestory (dielne, jedálne) LA,max<85dB 52
  18 Veľmi hlučné priestory (hudobné učebne, dielne, telocvične)
  LA,max< 90 dB
  579)
  G. Administratívne a budovy úradov, firmy - kancelárie a pracovne
  19 Kancelárie a pracovne s bežnou administratívnou činnosťou, chodby, pomocné priestory 37
  20 Kancelárie a pracovne so zvýšenými nárokmi, pracovne vedúcich pracovníkov10) 45
  21 Kancelárie a pracovne pre dôverné rokovania alebo iné činnosti vyžadujúce vysokú ochranu pred hlukom10) 50

   

  Tabuľka 5 – Zvýšené požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách

  Chránený priestor (miestnosť príjmu zvuku)
  Položka Hlučný priestor (miestnosť zdroja zvuku) Zvýšené požadované hodnoty na zvukovú izoláciu
  Triedy zvýšenej zvukovej izolácie bytu Steny
  R'w, DnT,w
  dB
  A. Bytové domy, rodinné domy – obytné miestnosti so zvýšenými nárokmi (napr. pracovne, spálne a pod.)
  1 Všetky ostatné obytné miestnosti jedného bytu TZZI11) a TZZI II 42
  B. Bytové domy – obytné miestnosti bytu so zvýšenými nárokmi
  2 Všetky miestnosti druhých bytov, spoločné priestory domu (schodisko, chodby, terasy, kočikárne, sušiarne, pivnice a pod.) TZZI 11) 55
  TZZI II 59
  3 Prejazdy, vjazdy, garáže TZZI 11) 57
  TZZI II 59
  C. Terasové alebo radové rodinné domy a dvojdomy – obytné miestnosti bytu so zvýšenými nárokmi
  4 Všetky miestnosti v susednom dome TZZI 11) 62
  TZZI II 68

  VYSVETLIVKY

  1) Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje dodatečná zvukové izolační opatření.
  2) Platí pro vstupní dveře z chodby do předsíně (vstupní haly) bytu, je-li chráněný prostor místností oddělen dalšími dveřmi.
  3) Platí pro vstupní dveře z chodby přímo do chráněné obytné místnosti bytu.
  4) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. V prokázaných případech, kdy zařízení nebude zdrojem hluku a vibrací, lze požadavky snížit o 5 dB. V opodstatněných případech se doporučuje provést předběžné posouzení pomocí akustické studie.
  5) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. Místnosti s provozním hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů nebo s tónovými složkami (např. hlučné strojovny, diskotéky apod.) se zásadně nedoporučuje situovat do blízkosti bytových jednotek. Zejména přenos nízkých kmitočtů nelze v běžných obytných budovách účinně omezit. V odůvodněných případech je nezbytné provést posouzení pomocí akustické studie. Provozovny s hlukem Umax> 95 dB se nemají umisťovat do obytných budov.
  6) Platí pro spojovací dveře mezi samostatnými ubytovacími jednotkami (např. dvojité nebo zádveří).
  7) Platí pro vstupní dveře, je-li chráněný prostor oddělen předsíní nebo zádveřím s dalšími dveřmi.
  8) U stěn s prosklenými částmi, přes které je nutný vizuální kontakt lze požadavek snížit o 5 dB a u celoplošných zasklení až o 10 dB (např. operační sály, JIP).
  9) Vzhledem k možnému přenosu nízkých kmitočtů mohou být nutná další opatření. Situace obvykle vyžaduje individuální posouzení.
  10) Požadavky platí rovněž mezi uvedenými pracovnami a přilehlými chodbami, popř. pomocnými prostory.

   

  POZNÁMKY

  1. Hlučné místnosti příslušenství bytu, zejména WC, koupelny a kuchyně by zásadně neměly být situovány vedle chráněných místností (např. ložnic) jiných bytů. Hlučné místnosti s technickým zařízením domu by rovněž neměly být situovány v sousedství obytných místností. Zařízení TZB musí splňovat požadavky na nejvyšší povolené emisní hodnoty akustického tlaku a vibrací, pokud jsou stanoveny v technických normách nebo předpisech, viz např. ČSN 27 4210 pro výtahy.

  2. Tabulka 1 v řádcích 2 a 8 nestanovuje explicitně požadavky na dělicí konstrukce mezi příslušenstvím cizích bytů (chodby, koupelny, WC, šatny, apod.) a v řádcích 3 až 7 mezi společnými, technickými nebo provozními prostory domu a příslušenstvím bytu. Je však požadováno, aby tyto konstrukce nebyly záměrně oslabovány a byly konstruovány stejným způsobem jako mezibytové stěny a stropy mezi obytnými místnostmi cizích bytů. Příslušenství bytu často tvoří oddělovací zóny mezi chráněnými místnostmi bytů. U místností sociálního a zdravotního vybavení, společných instalačních šachet, rozvodů VZT, světlíků, chodeb, schodišť, výtahů, technických místností apod., může docházet ke zhoršení zvukové izolace vlivem vedlejších cest šíření zvuku. Musí být proto učiněna taková technická opatření, která zabezpečí, že zvuková izolace vůči místnostem příslušenství bytu se nezhorší více než o 5 dB oproti požadavkům, které stanovuje tabulka 1 vůči obytným místnostem. To platí také např. mezi chodbou (schodištěm) domu a vstupní halou nebo chodbou bytu.

  3. V případě společné stěny s dveřmi mezi sousedícími prostory se požadavek na stěnu R'w vztahuje vždy pouze na plnou část stěny (bez dveří). Současně platí požadavek na dveře Rw, který je uveden zvlášť. Pokud je zvoleno dispoziční řešení, kdy vstupní místnost je chráněnou místností, je nutné si uvědomit, že nebude na stejném stupni ochrany jako ostatní vnitřní místnosti. V případě nepřímého sousedství přes další místnost nebo prostor (např. předsíň), se uplatní celkový obecný požadavek mezi místnostmi Dnr.w, bez ohledu na cesty přenosu zvuku.

  4. Při kontrole splnění požadavků u složené stěny na stavbě nelze běžnými postupy měřit zvlášť R'w plné části stěny a Rw dveří.
  Doporučuje se proto měřit stavební neprůzvučnost R'w celé složené stěny včetně dveří a tento výsledek porovnat s vypočteným celkovým požadavkem, který se stanoví z dílčích požadavků R’w na plnou část stěny a Rw na dveře, určené dle tabulky 1 a z velikosti jejich ploch. Celkový požadavek na složenou stěnu se vypočte podle vztahu:
  RW(i+2) =10lg(Si + S2)-10lg(S110'o,1Rw(1> +S210"°,1R,V(2))                  (3)
  kde
  Rw(i + 2) je celkový požadavek v dB na složenou stěnu s dveřmi o ploše S=S-i+S2 v m²; R'w(i) = R'w požadavek v dB na plnou část stěny dle tabulky 1, o ploše Si v m²; Rw(2) = Rw - 2 požadavek v dB na dveře dle tabulky 1, o ploše S2 v m² Plocha S2 se určí jako plocha dveřního otvoru včetně zárubně. Snížení hodnoty požadavku o 2 dB je předpokládáno vlivem vedlejších cest, při správně osazených a seřízených dveřích s funkčním těsněním a prahem.

  5. Nášlapná vrstva tvořená volně položenou podlahovinou (kobercem apod.) se nesmí používat při prokazování splnění požadavků na kročejovou neprůzvučnost. Podlahovinu lze zahrnout do hodnocení pouze v těch případech, kdy je nedílnou součástí stavby, např. lepené PVC, koberec nebo jiné speciální povrchy pevně spojené se stropní konstrukcí.

  6.Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřeně vztahují i na obdobné situace zde neuvedené, např. pro rodinné domy s více byty.

  7. Požadavky platí ve směru šíření zvuku.

  8. Při horizontálním šíření zvuku mezi dvěma místnostmi v jednom podlaží se použijí požadavky R’Wl DnT,w pro stěny a L’n7> pro stropy.

  9. Při vertikálním nebo diagonálním šíření zvuku mezi dvěma podlažími se použijí požadavky pro stropy.

 • Odporúčané riešenie

  R´w 53 dB, steny medzi bytmi ľahké, bytové domyD
  skladba
  2.3 2.4 2.5
  konštrukcia
  Ytong Ytong Ytong
  schéma
  popis Ak nie je uvedené inak, steny sú omietnuté YTONG 150 mm + obustr. Fermacell 12,5 mm kašírovaný 20 mm MW na AKU prof. 30 mm Om. 8 mm + YTONG 150 mm + 1x Fermacell 12,5 mm, 50 mm MW, prof. 75 mm Om. 10 mm + YTONG 200 mm + Om.10 mm +40 mm MW + 12,5 mm SDK
  murivo mm 150 150 200
  omietky mm 0 8 20
  aku obklad mm 85 100 52,5
  ostatné mm 0 0 0
  stena celkom mm 235 258 272,5
  stena celkom kg/m² 120 135 170
  Rw dB 56 57 58
  R´w 45 dB, Spoločne užívané priestory (chodby, schodiská) Hotely a zariadenia pre prechodné ubytovanie
  skladba
  5.1 (1.3) 5.3
  konštrukcia
  Ytong Silka DE
  schéma
  popis Ak nie je uvedené inak, steny sú omietnuté YTONG 125 mm + oboustr. Fermacell 12,5 mm kašírovaný 20 mm MW SILKA 150 mm + oboustr. omietka 7 mm
  murivo mm 125 150
  omietky mm 0 14
  aku obklad mm 65 0
  ostatné mm 0 0
  stena celkom mm 190 164
  stena celkom kg/m² 110 320
  Rw dB 48 50
  R´w 50 dB, Kancelárie a pracovne pre dôverná rokovania alebo iné činnosti vyžadujúce vysokú ochranu pred hlukom
  skladba
  8.1 (6.1) 8.2 5.3
  konštrukcia
  Ytong Ytong Silka DE
  schéma
  popis Ak nie je uvedené inak, steny sú omietnuté YTONG 125 mm + obustr. Fermacell 12,5 mm kašírovaný 20 mm MW na AKU prof. 30 mm YTONG 75 mm + MW 80 mm + YTONG 75 mm + obustr. omietka 5 mm SILKA 150 mm + oboustr. omítka 7 mm
  murivo mm 125 150 150
  omietky mm 0 10 14
  aku obklad mm 85   0
  ostatné mm 0 80 0
  stena celkom mm 210 240 164
  stena celkom kg/m² 110 110 320
  Rw dB 54 50 50
  R´w 50 dB, Kancelárie a pracovne s bežnou administratívnou činnosťou, chodby, pomocné priestory
  skladba
  4.1 4.2 (1.2) 4.3 (1.4) S.1
  konštrukcia
  Ytong Ytong Ytong Silka DE
  schéma
  popis Ak nie je uvedené inak, steny sú omietnuté Ytong 150 mm odmietnuté oboustr. 5 mm Ytong 125 mm odmietnuté oboustr. 20 mm YTONG 150 mm + jednostr. Fermacell 12,5 mm kašírovaný 20 mm MW Silka 115 mm odmietnuté oboustr. 7 mm
  murivo mm 150 125 150 115
  omietky mm 10 40 5 14
  aku obklad mm 0 0 32,5 0
  ostatné mm 0 0 0 0
  stena celkom mm 160 165 187,5 129
  stena celkom kg/m² 105 135 115 274
  Rw dB 40 46 44 46