18. ročník študentskej súťaže - akademický rok 2012/2013

Zadanie

LESNÁ ŠKOLA ZICHOVEC

Podtitul: Škola ako chránené miesto aj otvorený myšlienkový priestor pre sústredené hľadanie vzťahu malého človeka k svetu, ľuďom ak sebe samému.

Motto:

Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.

Mark Twain

Aktualizované - Víťazné práce, zasadnutie poroty

 

Víťazné práce:

1.miesto 2.miesto 3.miesto
1.místo
Autori: Bc. Eva Šišková,
Bc. Katarina Škodová,
Bc. Miroslav Šestina,
Fakulta architektury STU,
Bratislava
PDF projekt tu...
2. místo
Autor: Martin Hložka,
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: Ing. arch. Pavel Jura
PDF projekt tu...
3.místo
Autor: Jiří Mach
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: Ing. arch. Pavel Jura
PDF projekt tu...
Odmena Odmena Odmena
1.odměna


Autori: Lenka Galačová
Linda Pišová, Zdeňka Sedláková
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: doc.Ing.arch.
Gabriel Kopáčik
PDF projekt tu...

2.odměna


Autor: Jitka Vančurová
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: Ing.arch. Pavel Jura
PDF projekt tu...

3.odměna


Autori: Juraj Prokipčák
Lukáš Makuch
Stavebná fakulta STU, Bratislava

PDF projekt tu...

 
 • Zadanie
 • Download
 • Fotogaléria projektov
 • Zasadnutie poroty

Anotácia Študentskej súťaže

Idea:

Vytvoriť priestor pre vzdelávanie v pôvodnom slova zmysle - teda pre vzájomné tvorivé odovzdávanie medzi ľuďmi. Miesto schopné podporiť vznik skutočného spoločenstva medzi deťmi a dospelými, s atmosférou otvorenosti a nezaujatej alternatívy voči väčšinovému vzdelávaciemu a spoločenskému systému. Zázemie pre poznávanie a rozvoj vedomia vyvážené s praktickou skúsenosťou a zapojené do celkového prežívania človeka.Útočisko pre detské kolektívy aj ozdravné pobyty rodín s deťmi (ponuka trávenia voľného času), možnosť obnovenia pôvodných vzťahov v rodine, načerpanie novej inšpirácie pre výchovu. Dôraz na pobyt detí vonku pod šírym nebom s autentickým a živým poznaním prírodných zákonitostí. Presah areálu do krajiny - cesty, chodníky, zastavenia.

Prevádzka:

Prepojenie školy a dennej materskej škôlky priamo "v prírode" alebo lepšie povedané v krajine s prevádzkou prázdninových pobytov (výtvarné, hudobné, športové a iné mimoškolské výchovné aktivity detí od predškolského i školského veku v tesnej väzbe na krajinu daného miesta). Nadväznosť na koncept tzv. Forest school a škandinávsky model lesných škôlok pre deti. Predpokladá sa celoročné využitie miesta v nadväznosti na špecifiká pravidelného striedania ročných období.

Náplň:

 • Klubovne a herne - hra ako spôsob celostného poznávania a vzťahovania sa k svetu.
 • Dielne a ateliéry obsahujúce vybavenie pre nácvik praktických zručností a zážitok radosti z práce.
 • Záhrada, sad a skúšobné pestovateľské plochy - osvojenie základov vzťahu k pôde a poľnohospodárstva.
 • Športoviská - priestor pre rozvoj fyzickej aktivity, radosť z pohybu a poznanie možností tela úmerne k veku detí. Využitie existujúceho športového vybavenia obce.
 • Jedáleň a čajovňa; dôležitá väzba na exteriér.
 • Miesta krajinných pozorovateľní v nadväznosti na poznávacie trasy v krajine.
 • Ubytovanie pre jednorázové prespanie aj prepobyty, vonkajší táborisko.
 • Zázemie personálu a správy areálu.

Prostriedky:

Sebestačnosť, šetrnosť k prírode, nekomplikovanosť a striedmosť ako jeden zo základných princípov fungovania areálu. Pasívny dom nie ako obmedzenie vnútené architektúre, ale ako silný a pôvodný inšpiračný zdroj pre návrh.

Cieľ:

Obnoviť schopnosť tvorcu pozrieť sa na svet a dom ako taký, detskými očami - to jest nezaťažene, čisto, autenticky silno. Podľa toho potom postupovať pri navrhovaní podoby miesta. Vytvoriť architektonický priestor pre prvé stretnutie so stromom, okruhliakom, kvetinou ... a domom ako takým.

Miesto:

Blízke okolie obce Zichovec v stredných Čechách. Nadväznosť na prírodný park Džbán, lúka so zarasteným návrším, borovice a skryté skaly. Stará kultúrna krajina, na dohľad hora Říp ...

Odporúčaná literatúra:

Forrest Carter: Škola malého stromu

Zadanie Študentskej súťaže stahujte tu...

Mediální partneri - SK

Mediální partneri - CZ

Na stiahnutie:

Zadanie Študentskej súťaže stahujte tu...

 

Podklady pre studentskú sútaž - ZIP (157 MB)

Dokumenty obsažené v ZIP súboru:

 • foto - les, letecké foto, foto lokality, Zichovce
 • podklady v CAD (DWG)
 • letecký snímok, ortofotomapa
 • územný plán, inženýrské sietě, katastrálná mapa
 • Prezentácia ABatelier
 • Sortiment Ytong - PDF brožůry
 • PDF príručka k programu PHPP

Prístupné iba registrovaným účastníkom. Registrovaný účastník dostane e-mailom heslo pre rozbalenie ZIP súboru.

Download

Student Competition description here...

 

Documents for download - ZIP (157 MB)

Documents included in ZIP file:

 • photos - forrest, air-photo, Zichovec
 • files for CAD (DWG)
 • aerial photos, orthophoto
 • land plan, cadastral map, networks
 • Prezentation of ABatelier
 • Ytong product PDF brochure
 • Programm PHPP - manual PDF

To registered participants. Registered participants receive e-mail with password to read ZIP file.