Presné tvárnice pre nenosné steny

 • Jednoduché murovanie bez odpadu
 • Vysoká presnosť murovaných stien
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Ekologická nezávadnosť
 

Výrobok

Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

Použitie

Tvárnice hrúbky 50 mm a 75 mm: obmurovky, prímurovky, interiérové prvky. Tvárnice hrúbky 75 mm je možné po statickom posúdení použiť na priečky malých rozmerov (WC, kúpelňa), ktoré nie sú zaťažené vodorovnými silami a oslabené inštalačnými drážkami. Tvárnice hrúbky 100 mm a viac sapoužívajú na nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky, interiérové prvky.

Profilovanie

Hladké (HL)

Rozmerové tolerancie

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Spracovanie

Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice.V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu).
Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.


Malta

Ytong lepiaca malta

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.
Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
 • Základné údaje

  Základné údaje - tvárnice Klasik pro nenosné steny

  hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  š x v x d
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  250 250 × 249 × 599 1,92 1,82 0,503 47 REI 180 3,8 1,85 36
  200 200 × 249 × 599 1,54 1,46 0,613 43 EI 180 2,8 2,00 42
  150 150 × 249 × 599 1,15 1,09 0,794 41 EI 180 2,1 3,20 60
  125 125 × 249 × 599 0,96 0,91 0,926 39 EI 180 1,8 4,00 72
  100 100 × 249 × 599 0,77 0,73 1,111 37 EI 120 1,4 5,50 90
  75 75 × 249 × 599 0,58 0,55 1,389 34 EI 120 1,1 8,00 120

  Základné údaje - tvárnice pre obmurovky

  50 50 × 249 × 599 0,36 0,34 - 32 EI 30 0,7 8,00 156

  Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice pro nenosné steny

      Klasik Pre obmurovky
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P3-450
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500 550
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8 5,0
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,140
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137 0,147
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] - 0,20 - 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3
  vlastnosti muriva:
  Charakteristická hodnota tiaže muriva [kN/m3] 6,0 -
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk [N/mm2] 1,92 -

  *) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.


 • Detaily pripojenia priečky k nosnej konštrukcii

  Detaily pripojenia priečky k nosnej konštrukcii

 • Pružné ukončenie nenosnej steny Ytong pod stropnou konstrukciou

  Pružné ukončenie nenosnej steny Ytong pod stropnou konstrukciou

 • Kotvenie nenosnej steny

  Kotvenie nenosnej steny

 • Použitie nenosného prekladu pre dvere s púzdrom

  Použitie nenosného prekladu pre dvere s púzdrom

 • Dokumenty na stiahnutie